Przetargi w sieci ZKM Gdynia

Wasze opinie o przetargach związanych z autobusami i komunikacją miejską.

Moderatorzy: Leszek Matula, TFZ

NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Przetargi w sieci ZKM Gdynia

Postprzez NDT » środa, 25 października 2006, 19:12

[quote]
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 152

Gdynia, dnia 29 września 2006 roku

DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony – znak: ZKM/ZP/N/22/06 – na świadczenie usług przewozowych na linii 152 w Gdyni autobusami miejskimi

I. NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
województwo pomorskie
tel: 058 623 33 12
faks: 058 623 30 22
adres internetowy: http://www.zkmgdynia.pl

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-22-06.pdf

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozowych na linii 152 w Gdyni autobusami miejskimi.
Przedmiot zamówienie obejmuje obsługę:
GRUPA A: obsługa brygad:
152 / 4 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym
152 / 4 w soboty (oprócz świąt) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym;
GRUPA B: obsługa brygad:
152 / 5 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym,
152 / 2 w soboty (oprócz świąt) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym;
GRUPA C: obsługa brygad:
152 / 3 i 152 / 7 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym;
GRUPA D: obsługa brygady:
152 / 11 w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim standardowym niskopodłogowym.
Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy (w poszczególnych grupach):
GRUPA A: 350.115 km
GRUPA B: 289.630 km
GRUPA C: 116.535 km
GRUPA D: 7.395 km
2. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 60112200-8, kategoria usług: 2
3. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Gdynia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w czterech grupach.

IV. OGÓLNE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
1. o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7. sprawozdanie finansowe (w zakresie: bilansów oraz rachunków zysków i strat), w przypadku jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres,
8. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
9. oświadczenie, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusów miejskich o granicznych parametrach techniczno- użytkowych wymaganych przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez Zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
od dnia 1 grudnia 2006 roku do dnia 30 listopada 2010 roku.

VI. WADIUM
Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
– 26 046 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych) - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot niniejszego zamówienia,
– 11 897 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE A,
– 9 842 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE B,
– 4 125 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE C,
– 182 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa złote) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE D.

VII. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty w:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 8
do dnia 13 listopada 2006 roku.

VIII. Oferty należy składać do dnia: 14 listopada 2006 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. VII niniejszego ogłoszenia.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14 listopada 2006 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 9

X. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE:
Cena: 100%

XI. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:
p. Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 058 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

XII. GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

XIII. JĘZYK OBOWIĄZUJĄCY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – polski.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 31 grudnia 2006 roku.

XV. Data przekazania ogłoszenia do Dz. Urz. UE – 28 września 2006 roku.
Ostatnio edytowano niedziela, 29 kwietnia 2007, 15:50 przez NDT, łącznie edytowano 1 raz
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
dalnlod
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 933
Dołączył: sobota, 16 marca 2002, 02:00
Lokalizacja: Słupsk

Postprzez dalnlod » środa, 25 października 2006, 21:03

Jakieś typy?
http://WWW.BOJKOT-WYBOROW.ORG
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » środa, 25 października 2006, 21:29

[quote="dalnlod"]Jakieś typy?


Tzn.? Nie zrozumiałem pytania. Chodzi o to, jaki przewoźnik może wystartować?
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
vecto
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 510
Dołączył: środa, 8 lutego 2006, 14:51
Lokalizacja: Lublin

Postprzez vecto » czwartek, 26 października 2006, 10:59

Raczej jaki przewoźnik może wygrać bo to kto wystartuje jest raczej nie istotne.
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » czwartek, 26 października 2006, 12:10

[quote="vecto"]Raczej jaki przewoźnik może wygrać bo to kto wystartuje jest raczej nie istotne.


Z tego co ostatnio dzieje się w naszej sieci, to wygrać może jedynie PKM Gdynia, bo pozostali przewoźnicy nie mają odpowiedniej ilości i typów wozów. Jakieś szanse ma P.A. Gryf, bo stracił ostatnio pare linii, ale były one obługiwane raczej pojazdami 6/9 metrowymi.
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » wtorek, 7 listopada 2006, 16:23

[quote]Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 181

Gdynia, dnia 7 listopada 2006 roku

DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony – znak: ZKM/ZP/N/25/06 – na świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim niskopodłogowym

I. NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
województwo pomorskie
tel: 058 623 33 12
faks: 058 623 30 22
adres internetowy: http://www.zkmgdynia.pl

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA ZOSTANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-25-06.pdf

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim niskopodłogowym. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy: 408 250 km.
2. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV: 60112200-8, kategoria usług: 2
3. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Gdynia, Sopot.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. OGÓLNE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
1. o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
3. aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
7. polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
UWAGA: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie w/w warunku, Wykonawca będzie zobowiązany – w terminie 3 dni przed upływem ważności w/w dokumentów – do złożenia dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych dokumentów.
8. oświadczenie, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu miejskiego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wymaganych przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez Zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
przez okres 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) miesięcy od daty podpisania umowy.

VI. WADIUM
Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 9 830 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych).

VII. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty w:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 8
do dnia 20 grudnia 2006 roku.

VIII. Oferty należy składać do dnia: 21 grudnia 2006 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. VII niniejszego ogłoszenia.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21 grudnia 2006 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 9

X. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE:
Cena: 100%

XI. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:
p. Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

XII. GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

XIII. JĘZYK OBOWIĄZUJĄCY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – POLSKI.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 10 lutego 2007 roku.

XV. Data przekazania ogłoszenia do Dz. Urz. UE – 6 listopada 2006 roku.

XVI. INFORMACJE DODATKOWE:
– jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się,
– zamówienie nie dotyczy projektu /programu finansowanego ze środków wspólnotowych,
– zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA),
– organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, Al.Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, e-mail:uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, URL: http://www.uzp.gov.pl, faks: +48 22 458 77 00,
– organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze – jak wyżej.


Zapewne znów wygra PKS Gdańsk. ;)
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
ink
 
Posty: 12
Dołączył: poniedziałek, 7 sierpnia 2006, 09:00
Lokalizacja: Gdynia

Postprzez ink » środa, 8 listopada 2006, 13:28

A to bardzo ciekawe-bo nie przypominam sobie,aby PKS wygral ostatnio jakiegos zadania na PN-y.. :D
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » środa, 8 listopada 2006, 17:04

A faktycznie. Nie doczytałem. :D Myślałem, że chodzi o przegubowca. ;)
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » środa, 8 listopada 2006, 17:55

[quote]Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na liniach: 114 i 159

Gdynia, dnia 8 listopada 2006 roku

DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony – znak: ZKM/ZP/N/27/06 – na świadczenie usług przewozowych na liniach: 114 i 159 w Gdyni we wszystkie dni tygodnia maksymalnie trzema autobusami miejskimi niskopodłogowymi

I. NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
województwo pomorskie
tel: 058 623 33 12
faks: 058 623 30 22
adres internetowy: http://www.zkmgdynia.pl

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA ZOSTANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-27-06.pdf

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozowych na liniach: 114 i 159 w Gdyni we wszystkie dni tygodnia maksymalnie trzema autobusami miejskimi niskopodłogowymi. Przedmiot zamówienie obejmuje obsługę:
GRUPA A: obsługa brygad:
– 114 / 1 + 159 / 7 + 114 / 2 w dni powszednie,
– 114 / 1 + 159 / 1 + 114 / 2 w soboty,
– 159 / 1 + 114 / 1 + 159 / 2 + 114 / 2 w niedziele i święta;
GRUPA B: obsługa brygady:
– 114 / 3 w dni powszednie nauki szkolnej;
GRUPA C: obsługa brygady:
– 159 / 6 w dni powszednie oprócz wakacji letnich;
2. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy (w poszczególnych grupach):
GRUPA A: 311.365 km,
GRUPA B: 6.795 km,
GRUPA C: 37.125 km,
3. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 60112200-8, kategoria usług: 2
4. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Gdynia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

IV. OGÓLNE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
1. o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
3. aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
7. polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
UWAGA: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie ww. warunku, Wykonawca będzie zobowiązany – w terminie 3 dni przed upływem ważności ww. dokumentów – do złożenia dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych dokumentów.
8. oświadczenie, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusów miejskich niskopodłogowych o granicznych parametrach techniczno- użytkowych wymaganych przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez Zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
od dnia 1 maja 2007 roku do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

VI. WADIUM
Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
– 7 957 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych) - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot niniejszego zamówienia
– 7 026 zł (słownie: siedem tysięcy dwadzieścia sześć złotych) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE A,
– 144 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE B,
– 787 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem złotych) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE C.

VII. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania można odebrać także osobiście lub za pośrednictwem poczty w:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 8
do dnia 29 stycznia 2007 roku.

VIII. Oferty należy składać do dnia: 30 stycznia 2007 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. VII niniejszego ogłoszenia.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30 stycznia 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 9

X. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE:
Cena: 100%

XI. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:
p. Mariusz Horoń –Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

XII. GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

XIII. JĘZYK OBOWIĄZUJĄCY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – polski.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 17 marca 2007 roku.

XV. Data przekazania ogłoszenia do Dz. Urz. UE – 7 listopada 2006 roku.

XVI. INFORMACJE DODATKOWE:
– jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się,
– zamówienie nie dotyczy projektu /programu finansowanego ze środków wspólnotowych,
– zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA),
– organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, Al.Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, e-mail:uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, URL: http://www.uzp.gov.pl, faks: +48 22 458 77 00,
– organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze – jak wyżej.
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
ink
 
Posty: 12
Dołączył: poniedziałek, 7 sierpnia 2006, 09:00
Lokalizacja: Gdynia

Postprzez ink » czwartek, 9 listopada 2006, 11:49

Pojazdy nie starsze niz z 2003 roku (wolne) maja PKA,PKM,Ornowski-co do Ornowskiego to nie pamietam-czy to nie przetarg na ta brygade co pomyka na niej 7016,jesli nie to zostaja dwaj pierwsi zawodnicy. A w wygrana PKM-u trudno mi uwierzyc :D . No chyba,ze ktos nowy zechce wejsc do sieci 8)
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » czwartek, 9 listopada 2006, 12:02

[quote="ink"]Pojazdy nie starsze niz z 2003 roku


W przetargu to wyczytałeś? Bo ja nigdzie nie mogę znaleźć takiej linijki. :/
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
ink
 
Posty: 12
Dołączył: poniedziałek, 7 sierpnia 2006, 09:00
Lokalizacja: Gdynia

Postprzez ink » piątek, 10 listopada 2006, 21:20

A do grupy A na linii 114/159 chca nowke sztuke z 2007 roku!! fajnie 8)

NDT: SIWZ Pan czytal? :wink:
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » piątek, 10 listopada 2006, 21:59

Eee... Dopiero teraz zauważyłem link do SIWZ. :D Też się cieszę z nowego pojazdu. ;)
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » czwartek, 16 listopada 2006, 09:00

[quote]Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 181

Gdynia, dnia 16 listopada 2006 roku

DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony – znak: ZKM/ZP/N/28/06 – na świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) dwoma autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi

I. NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
województwo pomorskie
tel: 058 623 33 12
faks: 058 623 30 22
adres internetowy: http://www.zkmgdynia.pl

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA ZOSTANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-28-06.pdf

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) dwoma autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi.
Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy (w poszczególnych grupach):
GRUPA A: obsługa brygad: 181 / 10 w dni powszednie nauki szkolnej - 19 195 km
GRUPA B: obsługa brygad: 181 / 13 w dni powszednie nauki szkolnej - 19 195 km
2. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 60112200-8, kategoria usług: 2
3. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Gdynia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w dwóch grupach.

IV. OGÓLNE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
1. o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
3. aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
7. polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
UWAGA: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie ww. warunku, Wykonawca będzie zobowiązany – w terminie 3 dni przed upływem ważności ww. dokumentów – do złożenia dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych dokumentów.
8. oświadczenie, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusów miejskich przegubowych niskopodłogowych o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wymaganych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez Zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

VI. WADIUM
Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1) 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot niniejszego zamówienia,
2) 500 zł (słownie: pięćset złotych) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE A,
3) 500 zł (słownie: pięćset złotych) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE B.

VII. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania można odebrać także osobiście lub za pośrednictwem poczty w:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 8
do dnia 5 lutego 2007 roku.

VIII. Oferty należy składać do dnia: 6 lutego 2007 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. VII niniejszego ogłoszenia.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 6 lutego 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 9

X. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE:
Cena: 100%

XI. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:
p. Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

XII. GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

XIII. JĘZYK OBOWIĄZUJĄCY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – polski.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 1 kwietnia 2007 roku.

XV. Data przekazania ogłoszenia do Dz. Urz. UE – 15 listopada 2006 roku.

XVI. INFORMACJE DODATKOWE:
– jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się,
– zamówienie nie dotyczy projektu /programu finansowanego ze środków wspólnotowych,
– zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA),
– organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, Al.Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, e-mail:uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, URL: http://www.uzp.gov.pl, faks: +48 22 458 77 00,
– organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze – jak wyżej.


[quote]Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 109

Gdynia, dnia 16 listopada 2006 roku

DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony - znak: ZKM/ZP/N/29/06 – na świadczenie usług przewozowych na linii 109 w Gdyni w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) autobusami miejskimi przegubowymi średnio- lub niskopodłogowymi

I. NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
województwo pomorskie
tel: 058 623 33 12
faks: 058 623 30 22
adres internetowy: http://www.zkmgdynia.pl

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA ZOSTANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-29-06.pdf

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozowych na linii 109 w Gdyni w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) autobusami miejskimi przegubowymi średnio- lub niskopodłogowymi.
Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy (w poszczególnych grupach):
GRUPA A: obsługa brygady: 109 / 6 w dni powszednie - 12 120 km
GRUPA B: obsługa brygady: 109 / 23 w dni powszednie nauki szkolnej - 6 780 km
2. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 60112200-8, kategoria usług: 2
3. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Gdynia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w dwóch grupach.

IV. OGÓLNE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
1. o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
3. aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
7. polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
UWAGA: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie ww. warunku, Wykonawca będzie zobowiązany – w terminie 3 dni przed upływem ważności ww. dokumentów – do złożenia dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych dokumentów.
8. oświadczenie, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusów miejskich przegubowych średnio- lub niskopodłogowych o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wymaganych przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez Zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 2 listopada 2010 roku.

VI. WADIUM
Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1) 920 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych) - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot niniejszego zamówienia,
2) 620 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE A,
3) 300 zł (słownie: trzysta złotych) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE B.

VII. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania można odebrać także osobiście lub za pośrednictwem poczty w:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 8
do dnia 7 lutego 2007 roku.

VIII. Oferty należy składać do dnia: 8 lutego 2007 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. VII niniejszego ogłoszenia.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 8 lutego 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 9

X. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE:
cena: 100%

XI. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:
p. Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

XII. GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

XIII. JĘZYK OBOWIĄZUJĄCY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – polski.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 1 kwietnia 2007 roku.

XV. Data przekazania ogłoszenia do Dz. Urz. UE – 15 listopada 2006 roku.

XVI. INFORMACJE DODATKOWE:
– jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się,
– zamówienie nie dotyczy projektu /programu finansowanego ze środków wspólnotowych,
– zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA),
– organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, Al.Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, e-mail:uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, URL: http://www.uzp.gov.pl, faks: +48 22 458 77 00,
– organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze – jak wyżej.
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » piątek, 17 listopada 2006, 16:06

[quote]Wynik przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych na linii 152

Gdynia, dnia 17 listopada 2006 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: ZKM/ZP/N/22/06

Zarząd Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10 – działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych na linii 152 w autobusami miejskimi – znak: ZKM/ZP/N/22/06 – wybrane zostały – w poszczególnych grupach:

GRUPA A, B – oferta numer 2 złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 169
81-571 Gdynia

cena w poszczególnych grupach:
GRUPA A: 4,39 zł (słownie: cztery złote, 39/100)
GRUPA B: 4,39 zł (słownie: cztery złote, 39/100)

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest oferta najkorzystniejszą (w poszczególnych grupach) na podstawie kryterium oceny ofert określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

GRUPA C – oferta numer 1 złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o.
ul.Platynowa 19/21
81-0-32 Gdynia

cena: 6,38 zł (słownie: sześć złotych, 38/100)

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
W danej grupie została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w GRUPIE D na podstawie art. art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm)
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu – w GRUPIE D – nie została złożona żadna oferta

W niniejszym postępowaniu zostały złożone cztery oferty. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania, żadna oferta nie została odrzucona lub zwrócona bez rozpatrywania.

Najniższe z oferowanych cen:
GRUPA A – 4,39 zł
GRUPA B – 4,39 zł
GRUPA C – 6,38 zł
Najwyższe z oferowanych cen:
GRUPA A – 6,26 zł
GRUPA B – 6,26 zł
GRUPA C – 6,38 zł
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
Następna strona
Odpowiedz