Przetargi w sieci ZKM Gdynia

Wasze opinie o przetargach związanych z autobusami i komunikacją miejską.

Moderatorzy: Leszek Matula, TFZ

NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » piątek, 5 stycznia 2007, 07:11

[quote="Kroelewicz"][quote="bystrzak2000"][
Na 100% MAN...

Cóż, po doświadczeniach z paliwożernymi Volvami... Czyżby PKM nie chciał, by norma spalania dla autobusów musiałaby być trzycyfrowa.:)


Volva są w ogóle do kitu. :/ Co do przetargu: Czyli jest to takie jakby ustawianie przetargu?
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » czwartek, 18 stycznia 2007, 21:49

[quote]Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 171

Gdynia, dnia 18 stycznia 2007 roku

DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony - znak: ZKM/ZP/N/3/07 - na świadczenie usług przewozowych na linii 171 w Gdyni, gminie Żukowo i Gdańsku we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym

I. PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
Polska
tel: +48 58 623 33 12
faks: +48 58 623 30 22
Punkt kontaktowy: j.w.
Osoby do kontaktów: Mariusz Horoń
Adres internetowy: http://www.zkmgdynia.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
świadczenie usług przewozowych na linii 171 w Gdyni, gminie Żukowo i Gdańsku we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym.

2. Rodzaj zamówienia:
usługi

3. Główne miejsce świadczenia usługi:
Gdynia, gmina Żukowo, Gdańsk

4. Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

5. Informacje na temat umowy ramowej:
nie dotyczy.

6. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług przewozowych na linii 171 w Gdyni, gminie Żukowo i Gdańsku we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szacunkowa liczba wozokilometrów - 636 429.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
główny przedmiot: 60112200-8, kategoria usług nr 02.

8. Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA), Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Wielkość lub zakres zamówienia:
ok. 636 429 wozokilometrów. Ilość ta (w trakcie realizacji umowy) może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu - nie więcej niż 5%.

10. Opcje:
nie dotyczy.

11. Termin realizacji zamówienia:
od dnia 1 listopada 2007 roku do dnia 31 października 2011 roku.


III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Warunki dotyczące zamówienia - wymagane wadia i gwarancje:
- wadium - 12 904 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie jest wymagane.

2. Główne warunki finansowania i płatności:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo:
- listę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału, poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana - Zamawiający zażąda - przed podpisaniem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4. Warunki udziału - sytuacja podmiotowa wykonawców:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
e) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument).
III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
1. w pkt. II lit.a), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
2. w pkt. II lit.b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV. Dokumenty, o których mowa w pkcie III ppkt.1 lit.a), b) oraz w pkcie III ppkt.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkcie III ppkt 1 lit.c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
V. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pktach II i III - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. IV stosuje się odpowiednio.

5. Warunki udziału - zdolność ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów;
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł, (informacje o których mowa wyżej, określone w walucie innej niż PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego na 14 dni przed terminem otwarcia ofert). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
b) oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Warunki udziału - zdolność techniczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenia, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu/autobusów miejskiego przegubowego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wymaganych przez Zamawiającego,
b) wskazanie danych dotyczących autobusu/autobusów potwierdzających, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu/autobusów miejskiego przegubowego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno- użytkowych wymaganych przez Zamawiającego,
c) oświadczenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. PROCEDURA

1. Rodzaj procedury:
otwarta

2. Kryteria udzielenie zamówienia:
a) cena - waga: 100

3. Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

4. Informacje administracyjne:
a) numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: ZKM/ZP/N/3/07
b) brak poprzednich publikacji dotyczących tego samego ogłoszenia
c) warunki uzyskania specyfikacji: do dnia 12/03/2007 roku, dokument nieodpłatny,
d) termin składania ofert: 13/03/2007 rok godz.10.00
e) język, w którym można sporządzać oferty: PL
f) minimalny okres związania ofertą: 30/04/2007 rok
g) warunki otwierania ofert: 13/03/2007 rok godz.11.00, miejsce: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, pok. nr 9

5. Informacje dodatkowe:
adres strony internetowej na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-3-07.pdf

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.

2. Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych.

3. Procedury odwoławcze:
- organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, Polska, e-mail: uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, faks: +48 22 458 77 00, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
- dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, zainteresowanemu Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Powyższe odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania - Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, Polska, e-mail: uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, faks: +48 22 458 77 00, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

4. Data przekazania niniejszego ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 16 stycznia 2007 roku


[quote]Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 181

Gdynia, dnia 18 stycznia 2007 roku


DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony - znak: ZKM/ZP/N/1/07 - na świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim niskopodłogowym

I. PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
Polska
tel: +48 58 623 33 12
faks: +48 58 623 30 22
Punkt kontaktowy: j.w.
Osoby do kontaktów: Mariusz Horoń
Adres internetowy: http://www.zkmgdynia.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim niskopodłogowym

2. Rodzaj zamówienia:
usługi

3. Główne miejsce świadczenia usługi:
Gdynia, Sopot

4. Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

5. Informacje na temat umowy ramowej:
nie dotyczy.

6. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim niskopodłogowym o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie obejmuje obsługę brygady 181/14. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 23 230.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
główny przedmiot: 60112200-8, kategoria usług nr 02.

8. Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA), Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Wielkość lub zakres zamówienia:
ok. 23 230 wozokilometrów. Ilość ta (w trakcie realizacji umowy) może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu - nie więcej niż 5%.

10. Opcje:
nie dotyczy.

11. Termin realizacji zamówienia:
od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.


III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Warunki dotyczące zamówienia - wymagane wadia i gwarancje:
- wadium - 900 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie jest wymagane.

2. Główne warunki finansowania i płatności:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo:
- listę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału, poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana - Zamawiający zażąda - przed podpisaniem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4. Warunki udziału - sytuacja podmiotowa wykonawców:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
e) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument).
III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
1. w pkt. II lit.a), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
2. w pkt. II lit.b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV. Dokumenty, o których mowa w pkcie III ppkt.1 lit.a), b) oraz w pkcie III ppkt.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkcie III ppkt 1 lit.c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
V. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pktach II i III - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. IV stosuje się odpowiednio.

5. Warunki udziału - zdolność ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów;
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł, (informacje o których mowa wyżej, określone w walucie innej niż PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego na 14 dni przed terminem otwarcia ofert). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
b) oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Warunki udziału - zdolność techniczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenia, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu/autobusów miejskiego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno- użytkowych wymaganych przez Zamawiającego,
b) wskazanie danych dotyczących autobusu potwierdzających, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu/autobusów miejskiego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno- użytkowych wymaganych przez Zamawiającego,
c) oświadczenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. PROCEDURA

1. Rodzaj procedury:
otwarta

2. Kryteria udzielenie zamówienia:
a) cena - waga: 100

3. Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

4. Informacje administracyjne:
a) numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: ZKM/ZP/N/1/07
b) brak poprzednich publikacji dotyczących tego samego ogłoszenia
c) warunki uzyskania specyfikacji: do dnia 07/03/2007 roku, dokument nieodpłatny,
d) termin składania ofert: 08/03/2007 rok godz.10.00
e) język, w którym można sporządzać oferty: PL
f) minimalny okres związania ofertą: 27/04/2007 rok
g) warunki otwierania ofert: 08/03/2007 rok godz.11.00, miejsce: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, pok. nr 9

5. Informacje dodatkowe:
adres strony internetowej na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-1-07.pdf

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.

2. Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych.

3. Procedury odwoławcze:
- organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, Polska, e-mail: uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, faks: +48 22 458 77 00, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
- dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, zainteresowanemu Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Powyższe odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania - Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, Polska, e-mail: uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, faks: +48 22 458 77 00, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

4. Data przekazania niniejszego ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 16 stycznia 2007 roku


[quote]Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii R

Gdynia, dnia 18 stycznia 2007 roku

DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony - znak: ZKM/ZP/N/2/07 - na świadczenie usług przewozowych na linii R w Gdyni i Rumi we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym

I. PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
Polska
tel: +48 58 623 33 12
faks: +48 58 623 30 22
Punkt kontaktowy: j.w.
Osoby do kontaktów: Mariusz Horoń
Adres internetowy: http://www.zkmgdynia.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
świadczenie usług przewozowych na linii R w Gdyni i Rumi we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym

2. Rodzaj zamówienia:
usługi

3. Główne miejsce świadczenia usługi:
Gdynia, Rumia

4. Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

5. Informacje na temat umowy ramowej:
nie dotyczy.

6. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług przewozowych na linii R w Gdyni i Rumi we wszystkie dni tygodnia jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (obsługa brygad: R/4 w dni powszednie, R/1 w soboty, R/1 w niedzielę i święta) - szacunkowa liczba wozokilometrów - 503 540.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
główny przedmiot: 60112200-8, kategoria usług nr 02.

8. Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA), Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Wielkość lub zakres zamówienia:
szacunkowa liczba wozokilometrów objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 503 540. Ilość ta (w trakcie realizacji umowy) może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu - nie więcej niż 5%.

10. Opcje:
nie dotyczy.

11. Termin realizacji zamówienia:
od dnia 1 maja 2007 roku do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Warunki dotyczące zamówienia - wymagane wadia i gwarancje:
- wadium - 15 546 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie jest wymagane.

2. Główne warunki finansowania i płatności:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo:
- listę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału, poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana - Zamawiający zażąda - przed podpisaniem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4. Warunki udziału - sytuacja podmiotowa wykonawców:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
e) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument).
III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
1. w pkt. II lit.a), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
2. w pkt. II lit.b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV. Dokumenty, o których mowa w pkcie III ppkt.1 lit.a), b) oraz w pkcie III ppkt.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkcie III ppkt 1 lit.c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
V. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pktach II i III - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. IV stosuje się odpowiednio.

5. Warunki udziału - zdolność ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów;
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł, (informacje o których mowa wyżej, określone w walucie innej niż PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego na 14 dni przed terminem otwarcia ofert). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
b) oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Warunki udziału - zdolność techniczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenia, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu/autobusów miejskiego przegubowego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno- użytkowych wymaganych przez Zamawiającego,
b) wskazanie danych dotyczących autobusu potwierdzających, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu/autobusów miejskiego przegubowego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno- użytkowych wymaganych przez Zamawiającego,
c) oświadczenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. PROCEDURA

1. Rodzaj procedury:
otwarta

2. Kryteria udzielenie zamówienia:
a) cena - waga: 100

3. Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

4. Informacje administracyjne:
a) numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: ZKM/ZP/N/2/07
b) brak poprzednich publikacji dotyczących tego samego ogłoszenia
c) warunki uzyskania specyfikacji: do dnia 05/03/2007 roku, dokument nieodpłatny,
d) termin składania ofert: 06/03/2007 rok godz.10.00
e) język, w którym można sporządzać oferty: PL
f) minimalny okres związania ofertą: 20/04/2007 rok
g) warunki otwierania ofert: 06/03/2007 rok godz.11.00, miejsce: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, pok. nr 9

5. Informacje dodatkowe:
adres strony internetowej na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-2-07.pdf

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.

2. Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych.

3. Procedury odwoławcze:
- organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, Polska, e-mail: uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, faks: +48 22 458 77 00, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
- dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, zainteresowanemu Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Powyższe odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania - Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, Polska, e-mail: uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, faks: +48 22 458 77 00, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

4. Data przekazania niniejszego ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 16 stycznia 2007 roku
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » środa, 24 stycznia 2007, 20:53

[quote]Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 500

Gdynia, dnia 24 stycznia 2007 roku


DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony - znak: ZKM/ZP/N/5/07 - na świadczenie usług przewozowych na linii 500 w Gdyni w niedziele i święta w okresie letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim niskopodłogowym


I. PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
Polska
tel: +48 58 623 33 12
faks: +48 58 623 30 22
Punkt kontaktowy: j.w.
Osoby do kontaktów: Mariusz Horoń, Marietta Badzio
Adres internetowy: http://www.zkmgdynia.pl


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
świadczenie usług przewozowych na linii 500 w Gdyni w niedziele i święta w okresie letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim niskopodłogowym

2. Rodzaj zamówienia:
usługi

3. Główne miejsce świadczenia usługi:
Gdynia

4. Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

5. Informacje na temat umowy ramowej:
nie dotyczy.

6. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług przewozowych na linii 500 w Gdyni w niedziele i święta w okresie letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim niskopodłogowym (o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) – szacunkowa liczba wozokilometrów - 7 216.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
główny przedmiot: 60112200-8, kategoria usług nr 02.

8. Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA), Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Wielkość lub zakres zamówienia:
ok. 7 216 wozokilometrów. Ilość ta (w trakcie realizacji umowy) może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu - nie więcej niż 5%.

10. Opcje:
nie dotyczy.

11. Termin realizacji zamówienia:
od dnia 23 czerwca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.


III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Warunki dotyczące zamówienia - wymagane wadia i gwarancje:
- wadium - 200 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie jest wymagane.

2. Główne warunki finansowania i płatności:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo:
- listę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału, poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana - Zamawiający zażąda - przed podpisaniem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców poświadcza także własne dokumenty.

4. Warunki udziału - sytuacja podmiotowa wykonawców:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
e) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument).
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien (zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych) złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt.1-3 ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
1. w pkt. II lit.a), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
2. w pkt. II lit.b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV. Dokumenty, o których mowa w pkcie III ppkt.1 lit.a), b) oraz w pkcie III ppkt.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkcie III ppkt 1 lit.c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
V. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pktach II i III - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. IV stosuje się odpowiednio.

5. Warunki udziału - zdolność ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów;
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł, (informacje o których mowa wyżej, określone w walucie innej niż PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego na 14 dni przed terminem otwarcia ofert).
b) oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Warunki udziału - zdolność techniczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenia, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu/autobusów miejskiego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wymaganych przez Zamawiającego,
b) wskazanie danych dotyczących autobusu/autobusów potwierdzających, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu/autobusów miejskiego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wymaganych przez Zamawiającego,
c) oświadczenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


IV. PROCEDURA

1. Rodzaj procedury:
otwarta

2. Kryteria udzielenie zamówienia:
a) cena - waga: 100

3. Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

4. Informacje administracyjne:
a) numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: ZKM/ZP/N/5/07
b) brak poprzednich publikacji dotyczących tego samego ogłoszenia
c) warunki uzyskania specyfikacji: do dnia 21 marca 2007 roku, dokumenty nieodpłatne,
d) termin składania ofert: 22 marca 2007 roku godz.10.00
e) język, w którym można sporządzać oferty: PL
f) minimalny okres związania ofertą: 15 maja 2007 roku
g) warunki otwierania ofert: 22 marca 2007 roku godz.11.00, miejsce: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, pok. nr 9

5. Informacje dodatkowe:
adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-5-07.pdf


V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.

2. Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych.

3. Procedury odwoławcze:
- organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, Polska, e-mail: uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, faks: +48 22 458 77 00, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
- dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, zainteresowanemu Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Powyższe odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania - Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, Polska, e-mail: uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, faks: +48 22 458 77 00, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

4. Data przekazania niniejszego ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 23 stycznia 2007 roku.


[quote]Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 050

Gdynia, dnia 24 stycznia 2007 roku


DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony - znak: ZKM/ZP/N/6/07 - na świadczenie usług przewozowych na linii 050 w Gdyni we wszystkie dni tygodnia w okresie letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim dwupokładowym niskopodłogowym


I. PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
Polska
tel: +48 58 623 33 12
faks: +48 58 623 30 22
Punkt kontaktowy: j.w.
Osoby do kontaktów: Mariusz Horoń, Marietta Badzio
Adres internetowy: http://www.zkmgdynia.pl


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
świadczenie usług przewozowych na linii 050 w Gdyni we wszystkie dni tygodnia w okresie letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim dwupokładowym niskopodłogowym

2. Rodzaj zamówienia:
usługi

3. Główne miejsce świadczenia usługi:
Gdynia

4. Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

5. Informacje na temat umowy ramowej:
nie dotyczy.

6. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług przewozowych na linii 050 w Gdyni we wszystkie dni tygodnia w okresie letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim dwupokładowym niskopodłogowym (o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) - szacunkowa liczba wozokilometrów - 31 339.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
główny przedmiot: 60112200-8, kategoria usług nr 02.

8. Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA), Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Wielkość lub zakres zamówienia:
ok. 31 339 wozokilometrów. Ilość ta (w trakcie realizacji umowy) może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu - nie więcej niż 5%.

10. Opcje:
nie dotyczy.

11. Termin realizacji zamówienia:
od dnia 23 czerwca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.


III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Warunki dotyczące zamówienia - wymagane wadia i gwarancje:
- wadium - 1 450 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie jest wymagane.

2. Główne warunki finansowania i płatności:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo:
- listę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału, poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana - Zamawiający zażąda - przed podpisaniem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców poświadcza także własne dokumenty.

4. Warunki udziału - sytuacja podmiotowa wykonawców:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument),
e) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument).
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien (zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych) złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt.1-3 ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
1. w pkt. II lit.a), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
2. w pkt. II lit.b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV. Dokumenty, o których mowa w pkcie III ppkt.1 lit.a), b) oraz w pkcie III ppkt.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkcie III ppkt 1 lit.c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
V. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pktach II i III - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. IV stosuje się odpowiednio.

5. Warunki udziału - zdolność ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów;
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą od 100 000 zł, (informacje o których mowa wyżej, określone w walucie innej niż PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego na 14 dni przed terminem otwarcia ofert). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć ten dokument.
b) oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Warunki udziału - zdolność techniczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenia, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu/autobusów miejskiego dwupokładowego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wymaganych przez Zamawiającego,
b) wskazanie danych dotyczących autobusu potwierdzających, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu/autobusów miejskiego dwupokładowego niskopodłogowego o granicznych parametrach techniczno-użytkowych wymaganych przez Zamawiającego,
c) oświadczenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


IV. PROCEDURA

1. Rodzaj procedury:
otwarta

2. Kryteria udzielenie zamówienia:
a) cena - waga: 100

3. Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

4. Informacje administracyjne:
a) numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: ZKM/ZP/N/6/07
b) brak poprzednich publikacji dotyczących tego samego ogłoszenia
c) warunki uzyskania specyfikacji: do dnia 28 marca 2007 roku, dokumenty nieodpłatne,
d) termin składania ofert: 29 marca 2007 roku godz.10.00
e) język, w którym można sporządzać oferty: PL
f) minimalny okres związania ofertą: 15 maja 2007 roku
warunki otwierania ofert: 29 marca 2007 roku godz.11.00, miejsce: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, pok. nr 9

5. Informacje dodatkowe:
adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-6-07.pdf


V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.

2. Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych.

3. Procedury odwoławcze:
- organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, Polska, e-mail: uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, faks: +48 22 458 77 00, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
- dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, zainteresowanemu Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Powyższe odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania - Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa, Polska, e-mail: uzp@uzp.gov.pl, tel.+48 22 458 77 77, faks: +48 22 458 77 00, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

4. Data przekazania niniejszego ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 23 stycznia 2007 roku.
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » poniedziałek, 29 stycznia 2007, 10:28

[quote]http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=336

Świadczenie usług przewozowych na linii 309

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/7/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony


[quote]http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=337

Świadczenie usług przewozowych na linii G

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/8/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
Kroelewicz
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1437
Dołączył: niedziela, 25 grudnia 2005, 21:00
Lokalizacja: Lisboa
Avatar użytkownika

Postprzez Kroelewicz » poniedziałek, 29 stycznia 2007, 22:14

[quote="NDT"][quote]http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=336

Świadczenie usług przewozowych na linii 309

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/7/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony


[quote]http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=337

Świadczenie usług przewozowych na linii G

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/8/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony


Wreszcie normalne cytowanie, a nie cztery strony tekstu wklejone w post. :)
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » poniedziałek, 29 stycznia 2007, 22:59

[quote="Kroelewicz"][quote="NDT"][quote]http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=336

Świadczenie usług przewozowych na linii 309

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/7/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony


[quote]http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=337

Świadczenie usług przewozowych na linii G

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/8/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony


Wreszcie normalne cytowanie, a nie cztery strony tekstu wklejone w post. :)

Mnie też wydaje się to bardziej estetyczne. Ale to zasługa ZKM-u. ;)
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
Kroelewicz
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1437
Dołączył: niedziela, 25 grudnia 2005, 21:00
Lokalizacja: Lisboa
Avatar użytkownika

Postprzez Kroelewicz » poniedziałek, 29 stycznia 2007, 23:42

[quote="NDT"][quote="Kroelewicz"]
Wreszcie normalne cytowanie, a nie cztery strony tekstu wklejone w post. :)

Mnie też wydaje się to bardziej estetyczne. Ale to zasługa ZKM-u. ;)

Czyli samodzielne myślenie jest deficytowym towarem w okolicy Twojego domu? :lol:
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » wtorek, 30 stycznia 2007, 06:54

[quote="Kroelewicz"][quote="NDT"][quote="Kroelewicz"]
Wreszcie normalne cytowanie, a nie cztery strony tekstu wklejone w post. :)

Mnie też wydaje się to bardziej estetyczne. Ale to zasługa ZKM-u. ;)

Czyli samodzielne myślenie jest deficytowym towarem w okolicy Twojego domu? :lol:


No pewnie. :D Swoją drogą zastanawiam się, dlaczego ZKM zmienia ostatnio treść przetargów. Wszystkie wyglądają inaczej. ;)
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » wtorek, 30 stycznia 2007, 16:26

[quote]http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=338

Świadczenie usług przewozowych na linii M

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/9/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » piątek, 2 lutego 2007, 17:41

http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=339

[quote]Świadczenie usług przewozowych na linii 365

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/10/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » poniedziałek, 5 lutego 2007, 17:32

http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=341

[quote]Świadczenie usług przewozowych na liniach: 159 i S

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/11/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » niedziela, 25 lutego 2007, 16:08

http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=345

[quote]Świadczenie usług przewozowych na liniach: N10 i N20

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/12/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
Kroelewicz
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1437
Dołączył: niedziela, 25 grudnia 2005, 21:00
Lokalizacja: Lisboa
Avatar użytkownika

Postprzez Kroelewicz » niedziela, 25 lutego 2007, 22:52

A gdzie przetarg z badaniami marketingowymi? :P
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » niedziela, 25 lutego 2007, 22:55

[quote="Kroelewicz"]A gdzie przetarg z badaniami marketingowymi? :P


Mówisz, masz. ;) Tak szczerze, to myślałem, że nie jest on ważny, ale... :)

http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=344

[quote]Przeprowadzenie badań marketingowych

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/14/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » piątek, 16 marca 2007, 17:03

http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0304&idn=349

[quote]Rozbudowa sieci radiokomunikacyjnej oraz wykonanie i instalacja pulpitu operatorskiego

Numer sprawy: ZKM/ZP/N/15/07
Tryb prowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony


http://www.pkmgdynia.pl/przetargi/oglos ... yborze.pdf

[quote]ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
Poprzednia stronaNastępna strona
Odpowiedz