Przetargi w PKS Stalowa Wola

Wasze opinie o przetargach związanych z autobusami i komunikacją miejską.

Moderatorzy: Leszek Matula, TFZ

Adrian_
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 520
Dołączył: środa, 17 stycznia 2007, 12:03
Lokalizacja: Sanok

Przetargi w PKS Stalowa Wola

Postprzez Adrian_ » wtorek, 16 października 2007, 21:31

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
ul. Ofiar Katynia 30
37-450 Stalowa Wola


ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZEDAŻ
NOWEGO AUTOBUSU


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, tel.: 015 842 58 11, fax.: 015 844 27 73 zaprasza do składania ofert na sprzedaż:
nowego autobusu turystycznego do komunikacji międzynarodowej

1. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy produkują, posiadają lub importują autobusy.
2. Specyfikacja warunków technicznych wraz z załącznikami zamieszczona jest na naszej stronie internetowej - http://www.pksstwola.com.pl
3. Osobą upoważnionymi do kontaktów z Oferentami jest:
Tadeusz Bąk tel. 0-15 842 58 11 w. 56 w godz. od 800 do 1500.
4. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej: „OFERTA NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU” i nazwą firmy z adresem, należy składać w terminie do dnia 20.11.2007r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30.
5. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 20.11.2007r. o godz. 1100 w Sali konferencyjnej spółki w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30.
6. Do konkursu dopuszczeni będą oferenci, których oferty spełnią warunki wymagane w specyfikacji warunków technicznych, a ich oferty zostały przygotowane zgodnie z ich wymaganiami.
7. Wadium ustalono na 10 000 złotych.SPECYFIKACJA
WARUNKÓW TECHNICZNYCH


I. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola
Tel.: 015 8425811, fax: 015 8442773, http://www.pksstwola.com.pl
NIP: 865 000 36 80
REGON: 000617054
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

nowego autobusu turystycznego do komunikacji międzynarodowej,

Oferowany pojazd musi spełniać n/w wymagania:
1. Parametry techniczne:
a) długość 12 – 13,8 m, wysokość 3,60 - 3,95 m,
b) od 49 do 57 pasażerskich miejsc siedzących, w standardzie IRU***,
c) fotele wysokie uchylne do pozycji półleżącej i rozsuwane, tapicerka siedzeń wykonana z materiałów odpornych na zużycie i zabrudzenie, zagłówki z bocznymi ściankami, podłokietnik tapicerowany z gąbką, podnóżki regulowane,
d) agregat grzewczy i klimatyzacja – wymagania minimum: odrębne sterowanie bezstopniowe pomiędzy szybą przednią i podłogą na stanowisku kierowcy, grzejnik czołowy z płynną regulacją, grzejniki boczne konwertorowe - sterowane elektronicznie z klimatyzacją,
e) elementy poszycia z blachy ocynkowanej, aluminiowej, nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, szyby zespolone,
f) poszycie nadwozia - nierdzewne lub odporne na korozję, szkielet - konstrukcja spawana, konstrukcja podwozia spawana lub/i nitowana – w obu przypadkach wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali konstrukcyjnej o zwiększonej wytrzymałości i podwyższonej odporności na korozję, zabezpieczonej dodatkowo przed korozją w procesie kataforezy KTL. Wszystkie wewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone przed korozją preparatem ochronnym o wysokiej jakości.
g) silnik - wysokoprężny, czterosuwowy o zapłonie samoczynnym, z turbodoładowaniem oraz chłodzeniem powietrza doładowanego, spełniający wymogi normy EURO-4 i wyższe (wymagany certyfikat zgodności), o mocy min. 300 kW w zakresie prędkości obrotowych 1500 – 1900 obr/min i momencie obrotowym min. 2000 Nm w zakresie prędkości obrotowych 1100 -1500 obr/min zapewniający odpowiednie własności trakcyjne oferowanego autobusu. Chłodzenie silnika i instalacja ogrzewania: elektroniczny system regulacji, rury wykonane z mosiądzu, wszelkie złączki elastyczne wykonane z silikonu, hydrauliczny napęd wentylatora chłodnicy, pogrzewacz płynu chłodzącego silnika,
h) zawieszenie pneumatyczne,
i) układ hamulcowy – minimum dwuobwodowy, wyposażony w system ABS/EBS, ASR, automatyczna regulacja szczęk/klocków hamulcowych oraz czujniki zużycia okładzin hamulcowych, instalacja pneumatyczna z ogrzewanym osuszaczem powietrza,
j) zwalniacz hydrauliczny lub elektryczny – uruchomiane pedałem hamulca i przełącznikiem ręcznym min. 4 pozycjowym; rejestr cyfrowy włączonego przełącznika ręcznego zwalniacza podczas jazdy,
k) pojemność bagażników nie mniej niż 8 m3, wyłączając kubaturę WC i sypialni kierowcy,
l) sypialnia kierowcy klimatyzowana, wygłuszona, komunikacja telefoniczna z kierowcą/pilotem,
m) stanowisko pracy kierowcy - ergonomiczny fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym, podpory boczne i lędźwiowe, ogrzewany. Lustro wewnętrzne umożliwiające obserwację całego wnętrza autobusu, ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza, statyw do bileterki fiskalnej, cyfrowa tablica komunikacyjna, elektryczne rolety przedniej szyby, ogrzewane szyby boczna lewa kierowcy i szyba drzwi przednich prawych, kamera i monitor cofania pojazdem,
n) kuchnia pokładowa z termosami 2x2 litry, zlewozmywak, podgrzewacz kiełbasek, podgrzewacz wody min.5litrów
o) audio-wideo, mikrofon kierowcy i pilota, dwa monitory płaskie, składane 17’
p) WC,
q) nawigacja GPS ze stałą kontrolą parametrów eksploatacji i jazdy,
r) zbiornik/zbiorniki paliwa min. 700 litrów,
s) lakier nadwozia – srebrny metalic, wyklejone wg wzoru zamawiającego pokryte lakierem transparentnym,
t) materiały obiciowe wewnętrzne i zasłonki w kolorach zimnych o odcieniu popielatym/niebieskim/granatowym – do uzgodnienia.
Wymagane parametry eksploatacyjne :
1. autobus powinien spełniać n.w. parametry:
a) posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) przystosowany do aktualnych polskich warunków klimatycznych oraz środowiskowych, a w szczególności szerokiego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, dużego zanieczyszczenia i zapylenia powietrza występującego podczas eksploatacji;
c) odporny na działanie środków stosowanych do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, a także na działanie środków do mycia i czyszczenia pojazdów;
d) posiadać polskie świadectwo homologacji;
e) powłoka lakiernicza o wytrzymałości umożliwiającej codzienne mycie przy użyciu szczotkowej myjni automatycznej;
2. autobus powinien charakteryzować się:
a) nowoczesną stylistyką;
b) najnowszymi osiągnięciami konstrukcyjnymi oraz technologicznymi;
c) niezawodnością;
d) bezpieczeństwem;
e) niskimi kosztami eksploatacyjnymi;
f) sprawdzoną jakością eksploatacyjną;
3. dopuszczenie do jazdy 100 km/h;
4. wyposażony w podstawowe narzędzia, instrukcja pokładowa w języku polskim
III. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD OFERENTÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy produkują, posiadają, lub importują autobusy będące przedmiotem zamówienia.
2. Termin płatności: ………… dni od daty zakupu autobusu.
3. Oferent musi potwierdzić, że akceptuje istotne postanowienia umowne, które zostają wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy poprzez złożenie podpisów upełnomocnionych przedstawicieli oferenta.
4. Oferent zobowiązany jest umożliwić dokonanie oględzin technicznych oferowanego autobusu Zamawiającemu na terenie kraju w miejscu i terminie wzajemnie uzgodnionym. W przypadku gdy autobus do oględzin znajdować się będzie poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej, koszty wyjazdu do oględzin pokrywa Oferent.
5. Oferent wniesie wadium w wysokości 10 000 zł.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej i przekazana w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU”.
2. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
a) aktualny dokument (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert) dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
b) zaświadczenie (wyłącznie oryginały) z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami. Za aktualne uznaje się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż sześć tygodni przed terminem składania ofert,
c) dokumenty potwierdzające nadanie nr NIP i REGON,
d) dokument potwierdzający wniesienia wadium,
e) zaakceptowane istotne postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy poprzez złożenie podpisu przez upełnomocnionych przedstawicieli oferenta,
f) opis techniczny oferowanych autobusów wraz z aktualnymi zdjęciami: (nie mniejsze niż 13 cm x 18 cm, ujęcia z czterech stron i wnętrza pojazdu).
3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu (za wyjątkiem dokumentów o których mowa w pkt. 2b), kopia ta winna być czytelna i potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela oferenta i opatrzona klauzulą "za zgodność z oryginałem". Jeżeli załączona kserokopia dokumentu będzie budziła wątpliwości jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedłożenia przez Oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
4. Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
5. Formularz oferty wraz z załącznikami zostanie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Upoważniony przedstawiciel Oferenta to osoba /osoby/ upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo.
6. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.
7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w punkcie 7 oraz dodatkowo podpisane "Zmiana" lub "Wycofanie".
9. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent będzie związany ofertą przez okres 45 dni od daty terminu składania ofert.
VI. WYBÓR OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty spośród złożonych ofert.
2. Zamawiający niezwłocznie ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej oraz powiadomi Oferentów.
3. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi listem poleconym Oferenta (Oferentów) o wyborze oferty. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz cena oferty.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane w ofercie, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może w/g uznania wybrać ofertę spośród pozostałych ofert. Ewentualne koszty Zamawiającego wynikłe z przyczyn oznaczonych w tym punkcie obciążają nierzetelnego oferenta.

A to drugi przetarg, tym razem na używki:

Zadanie nr 1: autobus (używany) wysokopojemnościowy o długości do 12 m na linie lokalne, Zadanie nr 2: autobus (używany) do komunikacji lokalnej o długości do 10 m.


Stalowa Wola 28.09.2007


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
ul. Ofiar Katynia 30
37-450 Stalowa Wola

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZEDAŻ
AUTOBUSÓW UŻYWANYCH


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy
ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, tel.: 015 842 58 11, fax.: 015 844 27 73
zaprasza do składania ofert na sprzedaż autobusów wg następujących zadań:
Zadanie nr 1: autobus (używany) wysokopojemnościowy o długości do 12 m na linie lokalne,
Zadanie nr 2: autobus (używany) do komunikacji lokalnej o długości do 10 m.

1. Pożądany termin realizacji:
do 30.11.2007r.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy produkują, posiadają lub importują autobusy.
3. Specyfikacja warunków technicznych wraz z załącznikami zamieszczona jest na naszej stronie internetowej - http://www.pksstwola.com.pl
4. Osobą upoważnionymi do kontaktów z Oferentami jest:
Tadeusz Bąk tel. 0-15 842 58 11 w. 56 w godz. od 8 00 do 15 00.
5. Oferty można składać na realizację poszczególnych zadań. Ocena ofert i wybór wykonawców dokonana zostanie dla każdego zadania osobno.
6. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej: „OFERTA NA SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW” i nazwą firmy z adresem, należy składać w terminie do dnia 05.11.2007r. do godz. 9 00 w sekretariacie Spółki w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30.
7. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 05.11.2007r. o godz. 11 00 w Sali konferencyjnej spółki w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30.
8. Do konkursu dopuszczeni będą oferenci, których oferty spełnią warunki wymagane w specyfikacji warunków technicznych, a ich oferty zostały przygotowane zgodnie z ich wymaganiami.
9. Wadium ustalono na 10 000 złotych.


SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH


I. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
ul. Ofiar Katynia 30
37-450 Stalowa Wola
Tel.: 015 8425811, fax: 015 8442773, http://www.pksstwola.com.pl
NIP: 865 000 36 80
REGON: 000617054
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż autobusów wg następujących zadań:
Zadanie nr 1: autobus (używany) wysokopojemnościowy o długości do 12 m na linie lokalne,
Zadanie nr 2: autobus (używany) do komunikacji lokalnej o długości do 10 m.
Oferowane pojazdy muszą spełniać n/w wymagania:
A. Zadanie nr 1: autobus (używany) wysokopojemnościowy o długości do 12 m na linie lokalne
1. Parametry techniczne:
a) długość ok. 12 m, wysokość 3,25 - 3,70 m,
b) ok. 48 pasażerskich miejsc siedzących, dowolna ilość miejsc stojących,
c) fotele tapicerowane,
d) agregat grzewczy,
e) elementy poszycia z blachy ocynkowanej, aluminiowej, nierdzewnej lub tworzywa sztucznego,
f) konstrukcja nadwozia odporna na korozję, bez ubytków środka zabezpieczającego przed korozją,
g) silnik EURO I, EURO II lub EURO III,
h) zawieszenie pneumatyczne,
i) ABS,
j) pojemność bagażników nie mniej niż 4 m3, pożądane półki bagażowe,
k) radio, wzmacniacz, mikrofon, głośniki w części pasażerskiej.
2. Parametry eksploatacyjne :
a) pojazdy wyprodukowane nie wcześniej niż w 1990 r.,
b) udokumentowany przebieg , wskazana książka serwisowa,
c) dobry stan powłoki lakierniczej,
d) ogumienie bezdętkowe, zużycie do 40 %,
e) ważne badanie techniczne lub kopia ważnego dowodu rejestracyjnego,
f) zaświadczenie z badania technicznego wykonanego nie wcześniej niż trzy miesiące od daty oferty z załącznikami : hamulce, dymomierz,
g) legalizowany tachograf i gaśnice,
h) wyposażenie: zasłonki i podstawowe narzędzia,
i) informacje o naprawach głównych podzespołów i naprawach powypadkowych,
j) informacje o występujących brakach i wadach w stosunku do nowego pojazdu w typie oferowanym,
k) radio, wzmacniacz, nagłośnienie, mikrofon, akumulatory nowe,
l) układ chłodzenia – wymieniony płyn niezamarzający, wymieniony filtr oleju i świeży olej silnikowy TURDUS.
B. Zadanie nr 2: autobus (używany) do komunikacji lokalnej o długości do 10 m

1. Parametry techniczne:
a) długość ok.10,0 m, wyprodukowane nie wcześniej niż w 1990 r.,
b) przystosowane do przewozu ok. 40 osób na miejscach siedzących,
c) wyposażone w schowki i w półki bagażowe,
d) posiadać zawieszenie pneumatyczne.
2. Parametry eksploatacyjne:
a) odbiór diagnostyczny, sprawne układy pojazdu,
b) ogumienie przód nowe, tył nowe bieżnikowane plus zapas niebieżnikowany,
c) radio, wzmacniacz, nagłośnienie, mikrofon, akumulatory nowe,
d) legalizowany tachograf i gaśnice,
e) wyposażenie: zasłonki, podnośnik i podstawowe narzędzia,
f) układ chłodzenia zalany płynem niezamarzającym, wymieniony filtr oleju i świeży olej silnikowy TURDUS,
g) warunki gwarancji i serwisu wg oferty.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia do 30.11.2007r.
IV. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD OFERENTÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy produkują, posiadają, lub importują autobusy będące przedmiotem zamówienia.
2. Termin płatności: min. 21 dni od daty zakupu poszczególnych autobusów.
3. Oferent musi potwierdzić, że akceptuje istotne postanowienia umowne, które zostają wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy poprzez złożenie podpisów upełnomocnionych przedstawicieli oferenta.
4. Oferent zobowiązany jest umożliwić dokonanie oględzin technicznych oferowanych autobusów Zamawiającemu na terenie kraju w miejscach i terminach wzajemnie uzgodnionych. W przypadku gdy autobusy do oględzin znajdować się będą poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej, koszty wyjazdu do oględzin pokrywa Oferent.
5. Oferent wniesie wadium w wysokości 10 000 zł.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej i przekazana w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA NA SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW”.
2. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
a) aktualny dokument (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert) dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
b) zaświadczenie (wyłącznie oryginały) z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. Za aktualne uznaje się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż sześć tygodni przed terminem składania ofert,
c) dokumenty potwierdzające nadanie nr NIP i REGON,
d) dokument potwierdzający wniesienia wadium,
e) zaakceptowane istotne postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy poprzez złożenie podpisu przez upełnomoc¬nionych przedstawicieli oferenta,
f) opis techniczny oferowanych autobusów wraz z aktualnymi zdjęciami: (nie mniejsze niż 13 cm x 18 cm, ujęcia z czterech stron i wnętrza pojazdu).
3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu (za wyjątkiem dokumentów o których mowa w pkt. 2b), kopia ta winna być czytelna i potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela oferenta i opatrzona klauzulą "za zgodność z oryginałem". Jeżeli załączona kserokopia dokumentu będzie budziła wątpliwości jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedłożenia przez Oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
4. Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
5. Formularz oferty wraz z załącznikami zostanie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Upoważniony przedstawiciel Oferenta to osoba /osoby/ upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo.
6. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.
7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w punkcie 7 oraz dodatkowo podpisane "Zmiana" lub "Wycofanie".
9. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.
VII. WYBÓR OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty spośród złożonych ofert.
2. Zamawiający niezwłocznie ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej oraz powiadomi Oferentów.
3. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi listem poleconym Oferenta (Oferentów) o wyborze oferty. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz cena oferty.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane w ofercie, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może w/g uznania wybrać ofertę spośród pozostałych ofert. Ewentualne koszty Zamawiającego wynikłe z przyczyn oznaczonych w tym punkcie obciążają nierzetelnego oferenta.
Kolejny rewolucyjny zakup w Sanoku. Tym razem jest to nowy fabrycznie A1012T w malowaniu Veolii .
Cichy
 
Posty: 280
Dołączył: niedziela, 1 lutego 2004, 16:12
Lokalizacja: Stalowa Wola
Avatar użytkownika

Postprzez Cichy » środa, 17 października 2007, 12:58

Właśnie miałem pisać o tym temat, ale byłeś szybszy :) No to zaszaleli w PKSie. 3 osiowe wysokie bydle full wypas i na dodatek fabrycznie nowy :) Może będzie Scania Irizar PB 6x2 3,7 m wysokości :)
Adrian_
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 520
Dołączył: środa, 17 stycznia 2007, 12:03
Lokalizacja: Sanok

Postprzez Adrian_ » środa, 17 października 2007, 14:19

[quote="Cichy"]Właśnie miałem pisać o tym temat, ale byłeś szybszy :) No to zaszaleli w PKSie. 3 osiowe wysokie bydle full wypas i na dodatek fabrycznie nowy :) Może będzie Scania Irizar PB 6x2 3,7 m wysokości :)

Wśród producentów turystycznych trzyosiowców też wydaje mi się, że największe szanse na wygraną ma Scania. W każdym bądź razie znająć PKS Stalowa Wola to na pewno nie będą oszczędzać na takiej furze. Natomiast co do przetargu na używki to zadanie nr 2 pachnie mi tu kolejnym ex. bundeswehrowskim Mercedesem, bo już pierwszy wymóg w specyfikacji jest idealnie ustawiony pod ten autobus. Natomiast to, jaki pojazd wygra zadanie 1 jest dla mnie wielką zagadką. Ale znając PKS Stalowa Wola to pewnie wybiorą coś odpowiedniego.
Kolejny rewolucyjny zakup w Sanoku. Tym razem jest to nowy fabrycznie A1012T w malowaniu Veolii .
Cichy
 
Posty: 280
Dołączył: niedziela, 1 lutego 2004, 16:12
Lokalizacja: Stalowa Wola
Avatar użytkownika

Postprzez Cichy » środa, 17 października 2007, 14:37

Podejrzewam Scanie Irizar PB z uwagi na kilka charakterystycznych własności podanych w specyfikacji przetargu. Atutem jest także to, że mamy juz dwa irizary. Co do używek to od połowy września ogłoszono 3 przetargi na łącznie 6 autobusów. Zapewne będą to 2x O303-10R i 4x O303-15R. Biorąc pod uwagę, że pod koniec ubiegłego roku PKS kupił 3x O303-10R, Setre S215 HD, Setre S315 GT-HD i 3 fabrycznie nowe Solbusy C10,5/1 uważam, że kondycja firmy jest chyba dobra. Począwszy od 2003 roku, kiedy to zakupiono 2 Volva Irizar PB co roku kupuje się spore ilości autobusów. Od 2003 roku włącznie kupiono licząc najnowszy przetarg 34 autobusy z czego 15 to fabrycznie nowe autobusy.