MZK Zielona Góra

Wasze opinie o przetargach związanych z autobusami i komunikacją miejską.

Moderatorzy: Leszek Matula, TFZ

Matlik
Fachowiec BusForum
Fachowiec BusForum
 
Posty: 1633
Dołączył: poniedziałek, 18 września 2006, 20:48
Lokalizacja: Warszawa
Avatar użytkownika

MZK Zielona Góra

Postprzez Matlik » sobota, 10 listopada 2007, 12:54

[quote]» Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacji

ul. Chemiczna 8

65-713 Zielona Góra» Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

» Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.mzk.zgora.pl

» Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednocześnie 4 (czterech) sztuk autobusów używanych niskopodłogowych, przegubowych o długości ok. 18 metrów,

tej samej marki i typu przeznaczonych do użytkowania w komunikacji miejskiej, wyprodukowanych w 1995 roku lub później (ZP 09/2007).

Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

» Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

» Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

» Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zawiera SIWZ.

» Informacja na temat wadium:
Wymagane wadium w wysokości 12 000,00 złotych w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


» Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 55
2. Ocena techniczna 30
3. Przebieg kilometrów 10
4. Rok produkcji 5

» Miejsce i termin składania ofert:

Miejski Zakład Komunikacji

ul. Chemiczna 8

65-713 Zielona Góra

pokój nr 28 (sekretariat),

do dnia 15.11.2007 roku, do godziny 10:00.» Termin związanie ofertą:
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą upływa 30 dni po terminie składania ofert.

» Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

» Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

» Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Aukcja elektroniczna nie będzie prowadzona.

[url=http://www.bip.mzk.zgora.pl/index.php?bmF2PTY2NiZmaWxlPWRiX2ZpbGVzL2JpcC9wcnpldGFyZy9wcnpldGFyZ18zMV8wXzExOTM4Mjc3NTQucGRm]SIWZ[/url]
cron