[Warszawa] Nowe warszawskie przetargi

Wasze opinie o przetargach związanych z autobusami i komunikacją miejską.

Moderatorzy: Leszek Matula, TFZ

arthis
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 655
Dołączył: sobota, 10 stycznia 2004, 13:37
Avatar użytkownika

[Warszawa] Nowe warszawskie przetargi

Postprzez arthis » piątek, 12 maja 2006, 13:10

[quote="UZP"]
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 117 z dnia 12.05.2006

POZYCJA 24898

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy

Warszawa: dostawa 100 sztuk fabrycznie nowych, przegubowych autobusów miejskich

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., do kontaktów: Erazm Adamczyk, ul. Senatorska 37, 00-099 Warszawa, tel. +48 022 826 82 11, fax +48 022 827 46 78, http://www.mza.waw.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Biuro Techniczne, Roman Gogacz, ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa, tel. +48 022 562 06 20, 022 663 77 76, fax +48 022 663 18 65, e-mail: Roman.gogacz@mza.waw.pl, http://www.mza.waw.pl.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Biuro Techniczne, Jerzy Natali, ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa, tel. +48 022 562 06 30, fax +48 022 663 18 65, e-mail: Jerzy.natali@mza.waw.pl, http://www.mza.waw.pl.

4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Biuro Techniczne, Jerzy Natali, ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa, tel. +48 022 562 06 30, fax +48 022 663 18 65, e-mail: Jerzy.natali@mza.waw.pl, http://www.mza.waw.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:

1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: kupno.

1.3) Rodzaj zamówienia na usługi:

1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie.

1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 100 sztuk fabrycznie nowych, przegubowych autobusów miejskich.

1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Autobusy przegubowe, czterodrzwiowe, o długości całkowitej 17,5 - 18,0 m, identyczne pod względem parametrów technicznych i kompletacji (z wyjątkiem silnika, który może być zastosowany w dwóch wykonaniach, spełniających odpowiednio wymagania czystości spalin EURO-3 lub EURO-4), całkowicie niskopodłogowe (wysokość podłogi na progu drzwi do 360 mm), lub niskopodłogowe z częściowo niską podłogą (maksymalnie dwa stopnie, w tym jeden stopień pośredni - wysokość podłogi na progu drzwi do 660 mm, co najmniej w drzwiach 1 i 2 jeden stopień - wysokość podłogi na progu drzwi do 360 mm), lub średniopodłogowe (maksymalnie dwa stopnie, w tym jeden stopień pośredni - wysokość podłogi na progu drzwi do 660 mm).

1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Odbiór w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kod NUTS: 1.0.0.

1.8) Nomenklatura

1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.12.10.00 (X001,X007,X010).

1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):

1.9) Podział zamówienia na części: Nie.

1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

1.11) Odstąpienie od obowiązku stosowania specyfikacji europejskich: Tak.

- technicznie niemożliwe jest należyte ustalenie, czy produkt zgodny jest za specyfikacjami europejskimi.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: bez podatku VAT - 104 700 000 PLN; 24 900 000 EURO.

2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w dniach: 210;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

1.1) Wymagane wadia i gwarancje: - wadium w wysokości 1 000 000 PLN

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty (z podatkiem VAT).

1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem systemu z odroczonymi terminami płatności, rozłożonymi na trzy kolejne lata po ostatniej dostawie. Pierwszą wpłatę, płatną osobno za każdy odebrany autobus, w wysokości 20% ceny netto autobusu oraz całej kwoty należnego podatku VAT, Zamawiający wpłaci w terminie do 30 dni od daty odbioru każdego autobusu i dostarczenia faktury. Pozostała należność, płatna łącznie za wszystkie autobusy (100 sztuk), zostanie wpłacona w 36 równych ratach miesięcznych. Pierwsza rata miesięczna zostanie wpłacona w terminie 6 miesięcy po terminie płatności za ostani odebrany autobus z ostatniej dostawy.

1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia:

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisane szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączyć wszystkie dokumenty, jakich żąda Zamawiający, dla potwierdzenia spełniania tych warunków, wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oceny spełniania przez Wykonawcę poszczególnych warunków, Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz załączonych do oferty dokumentów, w oparciu o następujące kryteria szczegółowe, określające czy:

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - Wykonawca musi wykazać, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz prowadzi działalność w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość, że Wykonawca nie będzie producentem oferowanych autobusów, a np. przedsiębiorstwem zajmującym się sprzedażą i serwisowaniem autobusów.

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca musi:

- wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał zamówienia na dostawy autobusów, o łącznej wartości co najmniej 25.000.000 PLN (bez podatku VAT),

- wykazać, że dysponuje autoryzowanym serwisem posiadającym możliwość wykonania wszystkich usług serwisowych przy autobusach oferowanego typu, w tym pełnego zakresu napraw powypadkowych nadwozi autobusów. Wskazane przez Wykonawcę Autoryzowane Stacje Obsługi (ASO), usytuowane muszą być w odległości nie większej niż 50 kilometrów od granic Warszawy, z wyjątkiem stacji wskazanej do wykonywania najtrudniejszych napraw powypadkowych, która może znajdować się w dowolnym miejscu na terenie Polski.

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznąj i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -Wykonawca musi wykazać, że:

- w ostatnim roku obrotowym osiągnął przychód roczny z działalności nie mniejszy niż 30.000.000 PLN (bez podatku VAT),

- posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 70.000.000 PLN.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - Wykonawca musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz określające osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust, 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1, pkt. 9, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości wraz z opinią o badanym sprawozdaniu, albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Informację banku, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową. Wykonawcy, w wysokości co najmniej 70.000.000 PLN.

Informację banku, o której mowa powyżej, można zastąpić informacją banku, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy do kwoty co najmniej 15.000.000 PLN wraz z dodatkowym oświadczeniem banku o możliwości sfinansowania przedmiotowego zamówienia, w wysokości brakującej do pełnej kwoty określonej w wysokości co najmniej 70.000.000 PLN.

2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: Wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich trzech lat (licząc od terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień na dostawy autobusów. Wykaz musi zawierać: przedmiot zamówienia, wartość zamówienia, datę wykonania oraz nazwę odbiorcy.

Informację dotyczącą Autoryzowanych Stacji Obsługi, którymi może dysponować Wykonawca dla spełnienia warunków wymaganych przez Zamawiającego - nazwa, lokalizacja, dojazd z Warszawy (odległość), powierzchnia, liczba miejsc postojowych dla autobusów, liczba stanowisk obsługowo-naprawczych, wyposażenie, zakres świadczonych usług..

2.1.4) Inne informacje:

3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.

3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.

1.1) Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące tego samego zamówienia

1.1.1) Okresowe ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.1.2) Inne wcześniejsze ogłoszenie:

1.4) Liczba przedsiębiorców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:

2) Kryteria oceny ofert:

Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:

cena oferty - 68%

zużycie paliwa - 15%

kwota udziału własnego w kosztach części zamiennych i napraw zewnętrznych w okresie gwarancji dodatkowej - 12%

parametry użytkowe autobusu - 5%

Kolejność według znaczenia: Tak.

Kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: Nie.

3) Informacje o charakterze administracyjnym

3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: MZA/TLM/JNAT/7661/I/04/06.

3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 23.06.2006, cena - 0 PLN.

Warunki i sposób płatności:

3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 26.06.2006 godzina 11:00.

3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:

3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.

3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 90 od ostat. term. skład. ofert.

3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert

3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:

3.7.2) Data, godzina i miejsce: 26.06.2006, godzina 12:00, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 52, pokój nr 1 (świetlica).

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.

2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:

3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

4) Informacje dodatkowe:

5) Data wysłania ogłoszenia: 04.05.2006.

I niech ktoś teraz zgaduje, kto wygra? (tfu! tfu! tfu!) Jelcz?
Ostatnio edytowano piątek, 26 maja 2006, 16:27 przez arthis, łącznie edytowano 1 raz
Locutus
<i>BusForum</i>
 
Posty: 3493
Dołączył: sobota, 28 grudnia 2002, 02:00
Lokalizacja: Romilly-sur-Seine
Avatar użytkownika

Postprzez Locutus » piątek, 12 maja 2006, 13:50

W zapisie jest wyraznie powiedziane, ze moga to byc autobusy SREDNIOPODLOGOWE... pozostaje mi tylko trzymac kciuki, zeby jelcz M181M okazal sie tanszy niz turecki wysokopodlogowiec znany jako mercedes O345G...

Pozdrawiam!
LOKI
[url=http://www.pkk.info.pl][color=blue]Platforma Komunikacyjna Krakowa[/color][/url] - najprzyjaźniejsze użytkownikowi forum o krakowskiej komunikacji miejskiej.
bystrzak2000
Fachowiec BusForum
Fachowiec BusForum
 
Posty: 1739
Dołączył: wtorek, 9 marca 2004, 19:39
Lokalizacja: Wrocław
Avatar użytkownika

Postprzez bystrzak2000 » piątek, 12 maja 2006, 16:08

Conecto w Warszawie, ale checa :wink:
[url=http://www.km.wroclaw.pl/]Wrocławskie Forum Komunikacyjne[/url]
bystrzak2000
Fachowiec BusForum
Fachowiec BusForum
 
Posty: 1739
Dołączył: wtorek, 9 marca 2004, 19:39
Lokalizacja: Wrocław
Avatar użytkownika

Postprzez bystrzak2000 » piątek, 12 maja 2006, 16:50

Teraz wyraźnie przyjrzałem się ogłoszeniu i widać wyraźnie, że Jelcz M181 nie spełnia wymogów przetargu. W grę tutaj wchodzi każdy autobus w 100% niskopodłogowy, a także MB Conecto oraz Karosa Agora 18M. Myślę, że walka rozegra się pomiędzy tymi dwoma ostatnimi.
[url=http://www.km.wroclaw.pl/]Wrocławskie Forum Komunikacyjne[/url]
seba
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1162
Dołączył: poniedziałek, 18 sierpnia 2003, 02:00
Lokalizacja: Toruń
Avatar użytkownika

Postprzez seba » piątek, 12 maja 2006, 18:03

I pomyśleć że jeszcze niedawno conecto było domeną państ bałkańskich i na ten rynek zostało stworzone :)
No ale widać w Polsce wszystko się sprzeda, czekamy na mazy.
[url=http://hidentity.org/][img]http://hidentity.org/hid/PL348460.gif[/img][/url]
Wiśnia
 
Posty: 348
Dołączył: wtorek, 3 sierpnia 2004, 16:52
Lokalizacja: Katowice
Avatar użytkownika

Postprzez Wiśnia » piątek, 12 maja 2006, 18:13

[quote="bystrzak2000"]Teraz wyraźnie przyjrzałem się ogłoszeniu i widać wyraźnie, że Jelcz M181 nie spełnia wymogów przetargu. W grę tutaj wchodzi każdy autobus w 100% niskopodłogowy, a także MB Conecto oraz Karosa Agora 18M.

Raczej Citelis, bo Agory już ZTCW nie produkują.
<IMG SRC="http://v7k.w.interia.pl/podpis.jpg"></IMG>
bystrzak2000
Fachowiec BusForum
Fachowiec BusForum
 
Posty: 1739
Dołączył: wtorek, 9 marca 2004, 19:39
Lokalizacja: Wrocław
Avatar użytkownika

Postprzez bystrzak2000 » piątek, 12 maja 2006, 20:30

[quote="Wiśnia"]Raczej Citelis, bo Agory już ZTCW nie produkują.

Chyba jednak produkują i jedno i drugie: http://www.karosa.cz/main.php?show=city ... ge=english
A poza tym czym oprócz budy się różni Agora 18M od Citelisa 18??
[url=http://www.km.wroclaw.pl/]Wrocławskie Forum Komunikacyjne[/url]
Unkel
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 697
Dołączył: sobota, 18 grudnia 2004, 22:52
Lokalizacja: Wrocław/Stargard
Avatar użytkownika

Postprzez Unkel » piątek, 12 maja 2006, 22:56

na stronie maja ladne broszurki ;) Obawiam sie ze nie ma chyba citelisa 18m ;) wiec jak juz bedzie to Agora.
bystrzak2000
Fachowiec BusForum
Fachowiec BusForum
 
Posty: 1739
Dołączył: wtorek, 9 marca 2004, 19:39
Lokalizacja: Wrocław
Avatar użytkownika

Postprzez bystrzak2000 » piątek, 12 maja 2006, 23:02

[quote="Unkel"]na stronie maja ladne broszurki ;) Obawiam sie ze nie ma chyba citelisa 18m ;) wiec jak juz bedzie to Agora.

Citelis 18 istnieje, tyle że nie jest chyba jeszcze produkowany w Vysokim Mycie. Osiemnastometrowe Citelisy CNG jeżdżą między innymi Poitiers we Francji (a być może niedługo także w Słupsku ;) ): http://www.transbus.org/construc/irisbu ... 18gnc.html
[url=http://www.km.wroclaw.pl/]Wrocławskie Forum Komunikacyjne[/url]
arthis
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 655
Dołączył: sobota, 10 stycznia 2004, 13:37
Avatar użytkownika

Postprzez arthis » sobota, 13 maja 2006, 23:15

[quote="Loc"]pozostaje mi tylko trzymac kciuki, zeby jelcz M181M okazal sie tanszy niz turecki wysokopodlogowiec znany jako mercedes O345G...

No dziękuje ci serdecznie, że nam tak "dobrze" życzysz. Autobusy, które za 10 lat nadadzą się do wymiany. Kolejna prowizorka. Nie stać nas na prowizorke.
[quote="Bystrzak"]Teraz wyraźnie przyjrzałem się ogłoszeniu i widać wyraźnie, że Jelcz M181 nie spełnia wymogów przetargu. W grę tutaj wchodzi każdy autobus w 100% niskopodłogowy, a także MB Conecto oraz Karosa Agora 18M. Myślę, że walka rozegra się pomiędzy tymi dwoma ostatnimi.

Bo miejscami nie spełnia. Poza tym cena stanowi 68% oceny oferty czyli liczy sie coś więcej niż zmajstrowanie byle czego po najniższych kosztach. Zobaczymy-Connecto na linie podmiejskie czy ekspresowe pasuje jak idealnie. Z Citeylsem troche gorzej, ale ostatecznie-niech już będzie. Brzydkie, ale nie tak brzydkie jak Jelcze. Po otwarciu ofert wszystko będzie jasne i wtedy będzie mozna domniemywać.
[quote="Seba"]No ale widać w Polsce wszystko się sprzeda, czekamy na mazy.

Z tego co wiem w MZA była mowa o takiej możliwości. Nie wiem na ile to realne, bo panowie z MZA mają we krwi pojęcie "tajemnica państwowa", pochądzące z minionej epoki
Dyzma
 
Posty: 171
Dołączył: poniedziałek, 28 lutego 2005, 18:41
Lokalizacja: Lublin

Postprzez Dyzma » niedziela, 14 maja 2006, 12:23

A ja uważam że Jelcze m181 były by najlepszym rozwiązaniem dla Warszawy. Wiele osób uważa je za mało trwałe autobusy, sugerując się tym co Jelcz reprezentował sobą w latach 90, na przykład gnioty z 1997r. Jednak obecnie dużo się zmieniło, kratownice są ze stali nierdzewnej, blacha również, podzespoły te same co u konkurencji, do tego niska cena. Chyba lepiej mieć 100 wozów z częściowo niską podłogą, w tej samej cenie co turecki connecto, lecz sporo tańsze i trwalsze niż konstrukcje w 100% niskopodłogowe. Do tej pory Warszwskie MZA kupowało drogie autobusy niskopodłogowe. Przez te zakupy niemożliwa stała się szybka wymiana starego i wyeksploatownego taboru. Konstrukcja z częsciowo niską podłogą, jako tańsza w zakupie i eksploatacji stwarza taką możliwość. :)
Ostatnio edytowano niedziela, 14 maja 2006, 17:23 przez Dyzma, łącznie edytowano 1 raz
Jelczofile- łączmy się:)
Misiek
<i>BusForum</i>
 
Posty: 3157
Dołączył: niedziela, 7 kwietnia 2002, 02:00
Lokalizacja: Lublin
Avatar użytkownika

Postprzez Misiek » niedziela, 14 maja 2006, 13:40

Ja też osobiście optowałbym za Jelczami M181M. Jednak MZA zrobi co ze chce.

Swoją drogą, czyżby odbił się zakup bardzo drogich Solarisów U18? Czy nie lepiej było wtedy kupić te Solnice, tyle że w cenie znacznie niższej i mieć ich 120? Byłby niskopodłogowy tabor, a w obecnym przetargu możnaby kupić więcej pojazdów LF?

BTW, czemu te Solarisy były takie drogie?


[2662]
Mateusz
 
Posty: 107
Dołączył: sobota, 9 lipca 2005, 08:48
Lokalizacja: Lublin
Avatar użytkownika

Postprzez Mateusz » niedziela, 14 maja 2006, 15:47

[quote="Misiek"]Ja też osobiście optowałbym za Jelczami M181M. Jednak MZA zrobi co ze chce.

Swoją drogą, czyżby odbił się zakup bardzo drogich Solarisów U18? Czy nie lepiej było wtedy kupić te Solnice, tyle że w cenie znacznie niższej i mieć ich 120? Byłby niskopodłogowy tabor, a w obecnym przetargu możnaby kupić więcej pojazdów LF?

BTW, czemu te Solarisy były takie drogie?


[2662]


Bo podpisali umowę z Solarisem na 8 lat - przez 8 lat MZA tylko te autobusy tankuje nic więcej ich nie obchodzi - resztą zajmuje sie Solaris. Po 8 latach jezeli MZA będzie chciało to Solaris musi odkupić te autobusy.
| [url]http://www.lgkm.prv.pl[/url] - Lubelska Galeria Komunikacji Miejskiej |
Misiek
<i>BusForum</i>
 
Posty: 3157
Dołączył: niedziela, 7 kwietnia 2002, 02:00
Lokalizacja: Lublin
Avatar użytkownika

Postprzez Misiek » niedziela, 14 maja 2006, 17:48

[quote="Mateusz"][quote="Misiek"]Ja też osobiście optowałbym za Jelczami M181M. Jednak MZA zrobi co ze chce.

Swoją drogą, czyżby odbił się zakup bardzo drogich Solarisów U18? Czy nie lepiej było wtedy kupić te Solnice, tyle że w cenie znacznie niższej i mieć ich 120? Byłby niskopodłogowy tabor, a w obecnym przetargu możnaby kupić więcej pojazdów LF?

BTW, czemu te Solarisy były takie drogie?


[2662]


Bo podpisali umowę z Solarisem na 8 lat - przez 8 lat MZA tylko te autobusy tankuje nic więcej ich nie obchodzi - resztą zajmuje sie Solaris. Po 8 latach jezeli MZA będzie chciało to Solaris musi odkupić te autobusy.


Czy przypadkiem w Poznaniu też tego ostatnio nie zastosowali?
Locutus
<i>BusForum</i>
 
Posty: 3493
Dołączył: sobota, 28 grudnia 2002, 02:00
Lokalizacja: Romilly-sur-Seine
Avatar użytkownika

Postprzez Locutus » niedziela, 14 maja 2006, 20:57

Arthis - zycze wam jak najlepiej - chyba lepsze polskie niskowejsciowe g**no niz tureckie wysokopodlogowe g**no... gdyby wybor byl pomiedzy jelczem a czymkolwiek innym niskowejsciowym lub niskopodlogowym, rzecz jasna optowalbym za tym "czymkolwiek innym"...

A agora... w sumie dlaczego wszyscy tak na nia psiocza, bo nie do konca rozumiem? Paryz na agorze stoi i jakos zbiorkom dziala tu naprawde sprawnie...

Pzdr.
LOKI
[url=http://www.pkk.info.pl][color=blue]Platforma Komunikacyjna Krakowa[/color][/url] - najprzyjaźniejsze użytkownikowi forum o krakowskiej komunikacji miejskiej.
Następna strona
Odpowiedz
cron