Przetarg w Stargardzie

Wasze opinie o przetargach związanych z autobusami i komunikacją miejską.

Moderatorzy: Leszek Matula, TFZ

Unkel
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 697
Dołączył: sobota, 18 grudnia 2004, 22:52
Lokalizacja: Wrocław/Stargard
Avatar użytkownika

Przetarg w Stargardzie

Postprzez Unkel » sobota, 12 sierpnia 2006, 11:43

Źródło: http://www.stargard.pl/przetkom/przetar ... 81222.html
Treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Stargard Szczeciński: dostawa 4 (czterech) szt. autobusów używanych
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Miejski Zakład Komunikacji, do kontaktów: TRACZYK PIOTR, ul. Składowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5732213 w. 44, e-mail: mzk@mzk.stargard.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): http://www.mzk.stargard.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 4 (czterech) szt. autobusów używanych.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy : siedziba zamawiającego.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednocześnie 3 (trzech) autobusów używanych niskopodłogowych, przegubowych, tej samej marki i tego samego typu oraz 1 (jednego) autobusu używanego niskopodłogowego, jednoczłonowego tej samej marki co autobusy przegubowe
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SIWZ
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.12.14.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Postępowanie nie przekraczające kwoty określonejw przepisach określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10.000,- PLN w formie przewidzianej art. 45 ust. 6 ustawy PZP
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp,
a)prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego z postępowania wykluczeni.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych),
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3,
- dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. cena 50
2. rok produkcji 25
3. przebieg kilometrów 10
4. ocena techniczna 15
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mzk.stargard.pl.
Opłata: 20 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Gotówką w kasie zamawiającego (7:00-15:00) lub za zaliczeniem pocztowym uwzględniającym koszty przesyłki. Na pisemny wniosek wykonawcy..
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2006 godzina 12:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.08.2006, godzina 12:15, Siedziba zamawiającego.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 08.08.2006.
_______________________________________________________
Cos duzo tego kupuja. Moze im sie jakas okazja znowu trafila? Po przyjsciu tych uzywek skasuja wszystkie Ikrausy :/
Unkel
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 697
Dołączył: sobota, 18 grudnia 2004, 22:52
Lokalizacja: Wrocław/Stargard
Avatar użytkownika

Postprzez Unkel » wtorek, 5 września 2006, 19:11

No i bez niespodzianek wygral Man. Nie wiem tylko jaka cena
Unkel
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 697
Dołączył: sobota, 18 grudnia 2004, 22:52
Lokalizacja: Wrocław/Stargard
Avatar użytkownika

Postprzez Unkel » wtorek, 13 lutego 2007, 16:25

Dzisiaj MZK Stargard oglosilo przetarg na sprzedaz dwoch Migow. Nie bede wklejal calego ogloszenia. Obydwa rocznik 1988 cena wywolawcza 10 000, niech zapomna ze je sprzedadza, pewnie je potna bo nikt o zdrowych zmyslach za ta cene ich nie wezmie.
marekJG
 
Posty: 291
Dołączył: czwartek, 3 sierpnia 2006, 16:24
Lokalizacja: Jelenia Góra
Avatar użytkownika

Postprzez marekJG » wtorek, 13 lutego 2007, 19:30

Jak postoją kilka tygodni i MZK obniży cenę to może ktoś ze Śląska postanowi je kupic.
Unkel
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 697
Dołączył: sobota, 18 grudnia 2004, 22:52
Lokalizacja: Wrocław/Stargard
Avatar użytkownika

Postprzez Unkel » poniedziałek, 3 grudnia 2007, 22:17

No to zrobie sobie tutaj watek zbiorczy o Stargardzie.
Na testy zawital Mastero. Malowanie warszawskie ale bez nalepek, rejestracja oławska, wyswietlacze arendzi. Autobus nie jest dla Warszawy bo okna tej samej wielkosci.
Wrazenia z jazdy pozytywne, dzwiek silnika bardzo przyjemny.
EDIT
No dobra, to ten sam pojazd co byl na transexpo
pepe82
 
Posty: 39
Dołączył: środa, 12 grudnia 2007, 11:06

Odnośnie przetargów

Postprzez pepe82 » środa, 12 grudnia 2007, 18:14

Pozwoliłem sobie przekopiować tutaj swój temat założony na jednym ze stargardzkich portali,dotyczący nowych autobusów w Stargardzie w 2008r.

W budżecie miasta na 2008r. znalazło się 1.900.000 zł. na zakup 4 autobusów spełniających wymagania normy Euro. W Kurierze Szczecińskim w artykule o budżecie napisano, że na 4 autobusy Miasto ma wydać około 3,8 mln. zł. Najprawdopodobniej brakująca kwota zostanie uzupełniona poprzez kredyt lub dofinansowanie z funduszy europejskich. Jeśli wygra opcja 3,8 mln zł. to można kupić 4 nowe fabrycznie, klasowe wozy (np: Man lub Solaris).Problem tylko jak duże one będą, ponieważ według przetargu w Toruniu ( http://infobus.pl/text.php?id=13989&from=tag ) za taką sumę kupiono 5 nowych 12 metrowych Manów. Czyżby w Stargardzie miały pojawić się 4 nowe dłuższe niż 12 metrów autobusy, czy źle obliczono kwotę przetargową?(według artykułu z linka, 4 nowe, stylowe autobusy można kupić już za 2,9 mln zł.)
Natomiast jeśli zostanie do wydania tylko 1,9 mln zł. to za duża kwota nawet na 4 używane autobusy przegubowe. Może ktoś pomoże wyjaśnić ten temat?
Unkel
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 697
Dołączył: sobota, 18 grudnia 2004, 22:52
Lokalizacja: Wrocław/Stargard
Avatar użytkownika

Postprzez Unkel » środa, 12 grudnia 2007, 22:36

To, ze oni przeznaczaja jakas kwote wcale nie znaczy ze wiedza ile autobusow kupia ;)
Biorac opcje 1.9mln to za 475.000 mozna kupic mlode uzywki albo jakiegos nowego Laza lub Maza ;)
Przy 3.8mln beda to 4 przegubowe Jelcze (chyba ze inni producenci zeszliby z ceny) lub 5/6 nowych solowek.
Po MZK Stargard mozna spodziewac sie wszystkiego bo w sumie nie wiadomo do czego daza ;)
pepe82
 
Posty: 39
Dołączył: środa, 12 grudnia 2007, 11:06

Przetarg w Stargardzie

Postprzez pepe82 » piątek, 14 grudnia 2007, 00:13

Nowe Lazy wyglądają całkiem całkiem, oprócz siedzeń, ale to zawsze można sobie dopasować;)Jak pytałem się Prezydenta na czacie o nowe autobusy, to gdzieś mimochodem rzucił nazwę Scania (że są zadowoleni z zakupu 7 tych autobusów). Na ppewno warto dążyć do unifikacji marek autobusów w swoim zakładzie, choćby dla serwisu. Ale dla miłośników komunikacji fajnie miec po jednym egzemplarzu każdej marki;)
Unkel
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 697
Dołączył: sobota, 18 grudnia 2004, 22:52
Lokalizacja: Wrocław/Stargard
Avatar użytkownika

Postprzez Unkel » piątek, 14 grudnia 2007, 08:28

Trudno o unifikacje ;) Najlepiej unifikowac sie pod Mana bo jest ich najwiecej (liczac Jelcze z silnikiem Mana)
pepe82
 
Posty: 39
Dołączył: środa, 12 grudnia 2007, 11:06

Nowe wiadomości

Postprzez pepe82 » sobota, 15 grudnia 2007, 19:00

Unkel, na jednym ze stargardzkich portali, ktoś kto wydaje się dobrze poinformowany napisał, że MZK Stargard przymierza się do zakupu przegubowych Jelczy 181MB/3 http://info.stargard.pl/newsy/index.php?H=1&Wiad=9932

Co ty na to?
Raz byłem w Krakowie, gdzie widziałem Tantusy. Nie powalają na kolana, ale nie są też aż takie straszne, Jelcz poszedł trochę do przodu z produkcją. Wolałbym Mana, Solarisa bądź Scanię, ale wygląda na to że doczekamy się Tantusów.
Zanim zdecydują się na zakup mogliby sprowadzić takiego Tantusa na testy.
Unkel
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 697
Dołączył: sobota, 18 grudnia 2004, 22:52
Lokalizacja: Wrocław/Stargard
Avatar użytkownika

Postprzez Unkel » niedziela, 16 grudnia 2007, 22:46

ciekawe po co w Stargardzie az 7 nowych przegubow ;) Coz, jesli beda Jelcze nie bede plakal ;) MZK zaplacze jak przeguby beda wozic powietrze ;)
pepe82
 
Posty: 39
Dołączył: środa, 12 grudnia 2007, 11:06

Po co przeguby hmm

Postprzez pepe82 » poniedziałek, 17 grudnia 2007, 00:25

Być może chcą zdjąć z obiegu 2 ikarusy, nie wiadomo ile pociągną najstarsze używane przegubowe Many (815, 816) - to już masz 4 przeguby do wymiany, zostają jeszcze 3. Powiem tobie tak: mieszkam na południu Stargardu, jednym z najwiekszych osiedli, w godzinach szczytu, jak i czasem poza nim mam nieprzyjemność jazdy zapchaną solówką (często to linie nr 2 i 22) na których nie jeździ ani jeden przegub a przydałby się bardzo. Do tego za jakiś czas otworzą Bridgestone, tam też trzeba będzie dowieźć wszystkich chętnych do pracy. Już teraz masz 8 przegubów i wszystkie jezdżą w pełni wykorzystane. A taki Toruń, większy trzy razy od Stargardu nie ma ani jednego, pasażerowie i media w Toruniu płaczą za przegubami, wolę żeby w Stargardzie one jeździły, żeby nie płakać z powodu ścisku w solówce.
Unkel
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 697
Dołączył: sobota, 18 grudnia 2004, 22:52
Lokalizacja: Wrocław/Stargard
Avatar użytkownika

Postprzez Unkel » poniedziałek, 17 grudnia 2007, 08:21

Ikarusy i te dwa many to sie zgodze. Sek w tym ze wg. mnie powinni zwiekszysc ilosc brygad w szczycie a nie rozmiar juz istniejacych ;) Fakt ze Kluczewo i Pyrzyckie generuja bardzo duze potoki pasazerskie ale tylko dwa, moze trzy razy dziennie. Przeguby owszem ale bez przesadyzmu.
PS. tez mieszkam na Pyrzyckim ;)
pepe82
 
Posty: 39
Dołączył: środa, 12 grudnia 2007, 11:06

przeguby

Postprzez pepe82 » poniedziałek, 17 grudnia 2007, 09:45

Jak zaczeli pisać o nowych autobusach w 2008r. to myślałem że to będa solówki. Gościu z tamtego portalu zaskoczył mnie, że z 14 nowych autobusów w ciągu 3 lat (ciekawe czy ten plan Miastu się uda) 7 to mają być przegubowce. Wszystko się dopiero okaże.
Może MZK boi się że im przegubowa Scania się zrypie, bo jej serwis będzie kosztował chorendalną kasę.
Pooglądałem sobie żółte Tantusy z Katowic w BTW i zaczynam się powoli przekonywać do nich, szczególnie jak moja dziewczyna przypadkowo kątem oka spojrzała na nie i stwierdziła że to ładny autobus.
Locutus
<i>BusForum</i>
 
Posty: 3493
Dołączył: sobota, 28 grudnia 2002, 02:00
Lokalizacja: Romilly-sur-Seine
Avatar użytkownika

Postprzez Locutus » wtorek, 18 grudnia 2007, 13:59

No cóż… z zewnątrz może i nie jest brzydki (za to w środku nadal stylistyką przypomina wczesnego Gierka), ale jednak niestety nie są to dobre autobusy – w Krakowie same z nimi tylko problemy... Prawie wszystkie dostawy miały jakieś wady fabryczne – a to pękające belki Hübnera, a to brak dostępu do komory silnika, a to jeszcze co innego...

Pozdrawiam!
LOKI
[url=http://www.pkk.info.pl][color=blue]Platforma Komunikacyjna Krakowa[/color][/url] - najprzyjaźniejsze użytkownikowi forum o krakowskiej komunikacji miejskiej.
cron