Przetarg w Gliwicach

Wasze opinie o przetargach związanych z autobusami i komunikacją miejską.

Moderatorzy: Leszek Matula, TFZ

Locutus
<i>BusForum</i>
 
Posty: 3493
Dołączył: sobota, 28 grudnia 2002, 02:00
Lokalizacja: Romilly-sur-Seine
Avatar użytkownika

Postprzez Locutus » środa, 23 maja 2007, 10:50

Jakie topienie pieniędzy? To źle, że chcą modernizować tabor? Nic już nie kumam...

Pozdrawiam!
LOKI
[url=http://www.pkk.info.pl][color=blue]Platforma Komunikacyjna Krakowa[/color][/url] - najprzyjaźniejsze użytkownikowi forum o krakowskiej komunikacji miejskiej.
adam86
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 970
Dołączył: poniedziałek, 2 czerwca 2003, 02:00
Lokalizacja: chorzów
Avatar użytkownika

Postprzez adam86 » środa, 23 maja 2007, 11:32

[quote="Locutus"]Jakie topienie pieniędzy? To źle, że chcą modernizować tabor? Nic już nie kumam...

Cała zabawa polega na tym, że PKM zamiast dostawać kase tylko za wykonana pracę, to dostaje jeszcze dotacje gminne na zakup taboru. Po prostu taniej zrobic wreszcie normalne przetargi, wykopać PKMy i zatrudnic prywaciarzy. Gliwice na dodatek są wyjątkowo antytramwajowe, dlatego za chwilę jak juz dostana akcje TŚ, to się zacznie larmo, że oni nie mają pieniędzy na remont torowisk, na finasowanie taboru tramwajowego.
kwachu89
 
Posty: 30
Dołączył: sobota, 3 grudnia 2005, 14:03
Lokalizacja: Gliwice

Postprzez kwachu89 » poniedziałek, 30 lipca 2007, 18:25

No i rozstrygnęło się... PKM kupi 15 nowych SU 18...
marcin815
 
Posty: 79
Dołączył: poniedziałek, 6 marca 2006, 13:46
Lokalizacja: Częstochowa
Avatar użytkownika

Postprzez marcin815 » poniedziałek, 8 października 2007, 11:46

wiadomo kiedy będą te solarisy???
PRZYBYŁEM,ZOBACZYŁEM,PRZEJECHAŁEM SIE
DECO
 
Posty: 182
Dołączył: piątek, 13 października 2006, 17:03
Avatar użytkownika

Postprzez DECO » środa, 10 października 2007, 09:26

[quote="marcin815"]wiadomo kiedy będą te solarisy???


W styczniu 2008 r.
http://www.pkm-gliwice.com.pl/Przetargi
POLSKIE AUTOBUSY SĄ THE BEST
marcin815
 
Posty: 79
Dołączył: poniedziałek, 6 marca 2006, 13:46
Lokalizacja: Częstochowa
Avatar użytkownika

Postprzez marcin815 » środa, 17 października 2007, 13:51

wie ktoś czy pkm planuje jakieś kasacje po przyjściu tych 15 solarisów???
PRZYBYŁEM,ZOBACZYŁEM,PRZEJECHAŁEM SIE
DECO
 
Posty: 182
Dołączył: piątek, 13 października 2006, 17:03
Avatar użytkownika

Re: Przetarg w Gliwicach

Postprzez DECO » niedziela, 20 kwietnia 2008, 17:19

Kolejny przetarg:

[quote]PL-Gliwice: Autobusy niskopodłogowe

2008/S 77-104169

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chorzowska 150, Kontakt Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, Do wiadomości Marek Bar, PL-44-100 Gliwice. Tel. (48-32) 330 46 00. E-mail info@pkm-gliwice.com.pl. Faks (48-32) 330 46 01.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pkm-gliwice.com.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Inne: Spółka prawa handlowego.
Inne: Miejski transport autobusowy.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa szesnastu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk fabrycznie nowych (tj. wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem ich odbioru) autobusów komunikacji miejskiej wykonanych wg zakresu rzeczowego określonego we Wzorze umowy zamieszczonym w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym dostarczane pojazdy powinny się znajdować w grupie autobusów jednoczłonowych (o długości nadwozia od 11,8 m do 12,1 m i posiadający 3 wejścia z układem drzwi 2-2-2 (tzn. troje dwuskrzydłowych drzwi rozmieszczonych równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia); 2) Zamawiający wymaga, aby dostarczono autobusy niskopodłogowe (LF), przy czym, na potrzeby niniejszej specyfikacji, autobusy te Zamawiający definiuje następująco: za autobus niskopodłogowy (LF) uważa się autobus bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu, posiadający wszystkie wejścia bezstopniowe. 3) Zamawiający wymaga, aby dostarczono autobusy jednej marki i jednego typu, co oznacza, że powinny być one identyczne w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia. 4) Zamawiający wymaga, aby zespoły napędowe (silniki) pojazdu spełniały warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin określone w wierszu C tabel przedstawionych w załączniku I sekcja 6.2.1 Dyrektywy 2005/55/WE (zwane dalej normą EEV) - wymagany odpis świadectwa homologacyjnego potwierdzającego spełnienie tej normy przez zespół napędowy zamontowany w pojeździe).

II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34121400.

II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8)
Podział na części:

Nie.

II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:

Możliwość udzielenia zamowień uzupełniających stanowiących nie wiecej niż 20 wartości zamówienia podstawowego, na podstawie artykułu 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych - 14 784 000,00 obejmuje ww. zamówienia uzupełniające.
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 784 000,00 PLN.

II.2.2)
Opcje:

Nie.

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w dniach: 180 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w wysokości 200 000,00 zł.

III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem systemu z odroczonymi terminami płatności. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zgodnie z wymaganiami tego Funduszu powinno być wykonane nie później niż w dniu 9.12.2008 roku. Wersja A ? warunki płatności w przypadku realizacji dostawy nie później niż w dniu 9.12.2008 roku. 1) Wpłata I raty w kwocie 400 000 zł brutto za każdy dostarczony autobus. 2) Rozliczenie ostateczne (osobno za każdy dostarczony autobus) nastąpi w równych ratach miesięcznych przy zachowaniu następujących warunków: a) pierwsza płatność nastąpi w ciągu trzech miesięcy następujących po miesiącu, w którym wpłacono I ratę. b) następna rata będzie wypłacana w kolejnym miesiącu, c) płatność ostatniej raty powinna nastąpić do 12 miesięcy od daty otrzymania faktury. Wersja B ? warunki płatności w przypadku realizacji dostawy po dniu 9.12.2008 roku. 3) Wpłata I raty w kwocie 300 000 zł brutto za każdy dostarczony autobus. 4) Rozliczenie ostateczne (osobno za każdy dostarczony autobus) nastąpi w równych ratach miesięcznych przy zachowaniu następujących warunków: a) pierwsza płatność nastąpi w ciągu trzech miesięcy następujących po miesiącu, w którym wpłacono I ratę. b) następna rata będzie wypłacana w kolejnym miesiącu. c) płatność ostatniej raty powinna nastąpić do 15 miesięcy od daty otrzymania faktury.

III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2)
WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonym w art.22 ustawy - prawo zamówień publicznych oraz załączyć wszystkie dokumenty jakich żąda Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych warunków. Oceny spełnienia przez wykonawców poszczególnych warunków Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów. W oparciu o następujące kryteria szczególowe, określające czy: -wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej działalnosci lub czynności, wykonawca musi wykazać, ze jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz prowadzi działalność w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. - Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wykonawca musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art 24 prawo zamówień publicznych. Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunkówe udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązny jest załaczyć do oferty następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot); b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - właściwe zaświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot); c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - właściwe zaświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot); d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - informacja musi być złożona przez każdy podmiot); e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - informacja musi być złożona przez każdy podmiot).

III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Każdy Wykonawca przystępujący do wykonania niniejszego zamówienia musi spełniać (i udokumentować) następujące warunki: 1) Wykonawca w ubiegłym roku osiągnął przychód roczny z działalności nie mniejszy niż 50 mln zł (bez podatku VAT) . (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot); 2) Wykonawca posiada dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową pozwalającą na ubieganie się o kredyt do wysokości co najmniej 15.000.000 zł (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot). Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków w postępowaniu musi załaczyć do oferty następujące dokumenty: a) sprawozdanie finansowe, w części obejmującej bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres obejmujący ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - informacja musi być złożona przez każdy podmiot); b)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - informacja musi być złożona przez każdy podmiot).

III.2.3)
Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi spełniać niżej wymienione warunki: 1) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykonał dla firm komunikacyjnych co najmniej dwa zamówienia o charakterze, zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia tzn. polegających na dostawie co najmniej 15 sztuk autobusów komunikacji miejskiej (każde). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot). 2) Wykonawca sprzedał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 10 autobusów niskopodłogowych (LF)*) typu oferowanego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga w tej liczbie zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu i wariantu pojazdu, w rozumieniu definicji zawartych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 roku, w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010, z późniejszymi zmianami) oraz zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu podstawowych zespołów jezdnych i zespołów układu napędowego (za wyjątkiem spełnienia normy EEV ? w tym przypadku dopuszcza się udokumentowanie dostaw autobusów z zespołami napędowymi spełniającymi normę Euro-5) . Zamawiający uwzględni w tej liczbie autobusy wykonane w różnych wersjach, wynikających z indywidualnych potrzeb Odbiorców, w pozostałym zakresie. Uwaga: W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot) Dla potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołączy do oferty: a) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. Wartość zamówienia określoną w innej walucie niż PLN należy przeliczyć stosując kurs średni wg Tabeli kursów NBP, obowiązującej w dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. (Należy dołączyć co najmniej tyle referencji od poprzednich zamawiających aby potwierdzić spełnienie warunków określonego powyżej) (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ? ww. warunek muszą spełniać wszystkie podmioty). b) wykaz wykonanych zamówień na dostawy autobusów miejskich (w celu udokumentowania dostaw co najmniej 10 autobusów spełniających warunki określone powyżej, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie. Wykaz musi zawierać: nazwę i adres odbiorcy, markę i typ dostarczonych autobusów oraz zastosowanych silników i skrzynek biegów, spełnienie norm ekologicznych EEV lub Euro-5, ilości dostarczonych autobusów, wartość zamówienia określoną w PLN, datę wykonania. Wartość zamówienia określoną w innej walucie niż PLN należy przeliczyć stosując kurs średni wg Tabeli kursów NBP, obowiązującej w dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. (Należy dołączyć co najmniej tyle referencji od poprzednich zamawiających aby potwierdzić spełnienie warunku).

III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. Cena oferty. Waga: 0.69.
2. Warunki gwarancji i serwisu. Waga: 0.14.
3. Ocena techniczna. Waga: 0.14.
4. Koszt wybranych części zamiennych. Waga: 0.03.

IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

PN/UZP/TT/1/2008.

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.5.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.5.2008 - 08:30.

IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert:

Data: 28.5.2008 - 09:00.
Miejsce: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 - sala konferencyjna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. J.Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa. E-mail odwoł ania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 78 00.

VI.4.2)
Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygniecia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest rózwnoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
POLSKIE AUTOBUSY SĄ THE BEST
Locutus
<i>BusForum</i>
 
Posty: 3493
Dołączył: sobota, 28 grudnia 2002, 02:00
Lokalizacja: Romilly-sur-Seine
Avatar użytkownika

Re: Przetarg w Gliwicach

Postprzez Locutus » poniedziałek, 21 kwietnia 2008, 10:33

Silniki spełniające normę EEV? Ambitni są? :-D

Pozdrawiam!
LOKI
[url=http://www.pkk.info.pl][color=blue]Platforma Komunikacyjna Krakowa[/color][/url] - najprzyjaźniejsze użytkownikowi forum o krakowskiej komunikacji miejskiej.
DECO
 
Posty: 182
Dołączył: piątek, 13 października 2006, 17:03
Avatar użytkownika

Re: Przetarg w Gliwicach

Postprzez DECO » piątek, 28 listopada 2008, 15:14

Wczoraj dotarły brakujące SU 12 do zajezdni. Także dostawa zakończona.
POLSKIE AUTOBUSY SĄ THE BEST
Poprzednia strona
Odpowiedz
cron